Wydawnictwo

WYDAWNICTWO
UNIWERSYTETU RADOMSKIEGO
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO
 
INSTRUKCJA PRZEBIEGU
PROCESU WYDAWNICZEGO
 
1.  PODRĘCZNIKI
            Powinny być zgłaszane do wydania przede wszystkim do tych przedmiotów, dla których brak jest aktualnego podręcznika, a także do przedmiotów nowych.
Autorzy zgłaszają propozycje opracowania i wydania podręczników Wydziałowemu Kolegium Wydawniczemu – WKW do planu wydawniczego na kolejny rok akademicki. WKW na swoim posiedzeniu, po stwierdzeniu zgodności tematyki podręcznika z aktualnym programem studiów i po rozeznaniu sytuacji w zakresie podręczników z danej dziedziny wiedzy, wstępnie akceptuje propozycję wydania podręcznika.
Propozycje wydziałowych planów wydawniczych są przesyłane do Wydawnictwa a następnie opiniowane i zatwierdzane do realizacji przez Rektorską Komisję Wydawniczą, której przewodniczy J.M. Rektor Wydawnictwo w formie pisemnej zawiadamia autora o umieszczeniu tytułu w planie wydawniczym na dany rok i zatwierdzeniu go przez RKW. Przekazuje również autorowi wskazówki techniczne dotyczące składu komputerowego tekstu.
Przebieg procesu wydawniczego jest następujący:
 1. Autor składa w Wydawnictwie publikację w formie wydruku komputerowego (2 egz.). Praca musi być pełną, ostateczną wersją autorską włącznie z materiałami ilustracyjnymi, przypisami, bibliografią itp. Wraz z pracą autor składa wypełniony i podpisany przez kierownika katedry/dyrektora instytutu oraz dziekana wydziału druk (zał. nr 1) potwierdzający zgodność liczby stron podręcznika z liczbą prowadzonych zajęć, jak również wskazujący propozycje dwóch recenzentów. Recenzentami podręcznika mogą być samodzielni pracownicy naukowi (prof. lub dr hab.) z tym, że przynajmniej jeden z recenzentów musi pochodzić spoza Uczelni.
 2. Po otrzymaniu wydruku pracy wraz z podpisanym drukiem Wydawnictwo zakłada teczkę z aktami sprawy, w której zostaną gromadzone wszelkie dokumenty dotyczące danej publikacji. Wydawnictwo przesyła wydruk pracy do wskazanych recenzentów, zawierając z nimi umowę, z prośbą o opinię. Recenzenci mają miesiąc czasu na sporządzenie opinii a następnie odesłanie jej wraz z tekstem pracy z naniesionymi poprawkami i uwagami dla autora na adres Wydawnictwa.
 3. O otrzymaniu pozytywnych recenzji autor jest zawiadamiany przez Wydawnictwo i w terminie trzech miesięcy ma obowiązek dokonać poprawek, jak również pisemnie ustosunkować się do uwag zawartych w recenzji. Poprawiony tekst w wersji elektronicznej, jak również w formie wydruku autor ponownie składa w Wydawnictwie wraz z drukiem oświadczenia i zezwolenia na publikację oraz oświadczenia autora, że tekst nie zawiera treści naruszających tajemnicę państwową i służbową (zał. nr 2).
W przypadku recenzji wątpliwych lub negatywnych wydruk pracy wraz z recenzjami przekazywany jest do WKW, które to Kolegium decyduje o dalszym postępowaniu w sprawie publikacji.
4.  Dwie pozytywne recenzje, naniesienie poprawek przez autora i zgoda WKW na opublikowanie podręcznika są podstawą do zawarcia umowy wydawniczej na następujących warunkach:
      – autor przenosi na wydawcę wyłączne prawo do opublikowania utworu drukiem w terminie 24 miesięcy od daty podpisania umowy i jego rozpowszechniania bez ograniczeń,
– honorarium autorskie wypłacane jest według stawek obowiązujących na Politechnice Radomskiej i jest rozłożone na trzy raty. I rata – 50% wynagrodzenia zostaje wypłacona w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy. II rata – 20% wynagrodzenia po sprzedaży 50% nakładu publikacji. III rata – 30% wynagrodzenia po sprzedaży całego nakładu jako wyrównanie do kwoty pełnego wynagrodzenia,
– autor otrzymuje 5 bezpłatnych egzemplarzy autorskich.
5.  Zatwierdzony do druku tekst jest następnie kierowany do opracowania redakcyjnego. Wszystkie zmiany, które nie mają charakteru językowego, są konsultowane z autorem. Autor może jeszcze w tym czasie wprowadzić ostateczne poprawki, uzupełnić braki itp.
6.  Zredagowany tekst jest przekazywany do składu, łamania, opracowania rysunków, materiału ilustracyjnego itp. Na tym etapie autor może podać swoje propozycje, oczekiwania dotyczące wyglądu strony tytułowej publikacji. Praktykowane jest umieszczenie zdjęcia autora i krótkiej noty biograficznej na tylnej stronie okładki.
7.  Po złamaniu tekstu autor otrzymuje egzemplarz publikacji do korekty autorskiej. Na tym etapie autor zatwierdza ostateczną wersję tekstu.
8. Podręcznik w formie plików PDF przekazywany jest do druku. Nakład oraz cenę detaliczną publikacji ustalaWydawnictwo, biorąc pod uwagę koszty wydawnicze i poligraficzne.
9.  Po zakończeniu prac drukarskich autor otrzymuje informację o dostępności publikacji w księgarniach współpracujących z Wydawnictwem. Może również odebrać przysługujące mu egzemplarze autorskie.
10. Wprowadzenie w podręczniku zmian merytorycznych większych niż 60% w stosunku do poprzedniego wydania powoduje uznanie podręcznika jako pierwsze wydanie. Decyzję w tej sprawie podejmuje WKW. Związane to jest z ponownym uruchomieniem procesu wydawniczego.
 
2. WZNOWIENIA
            Autor może ubiegać się o wznowienie podręcznika po pisemnym stwierdzeniu przez Wydawnictwo wyczerpania nakładu. W tym celu autor składa podanie skierowane do przewodniczącego WKW z prośbą o wyrażenie zgody na wznowienie. Po otrzymaniu zgody na wznowienie i dostarczeniu podpisanych druków: oświadczenie autora (zał. nr 3), oświadczenie o materiałach zastrzeżonych (zał. nr 2), rozpoczyna się proces wydawniczy (patrz podręczniki poz. 5-9). Przygotowując kolejne wydanie autor powinien nanieść ewentualne zmiany w poprzedniej wersji książki (wersja elektroniczna do odebrania z archiwum Wydawnictwa), dokładnie oznaczając miejsca wprowadzenia zmian.
Po dostarczeniu poprawionego egzemplarza do Wydawnictwa zostaje zawarta umowa wydawnicza z autorem. Warunki umowy są niezmienione (patrz podręczniki poz. 4). Stawka wynagrodzenia autorskiego za drugie wydanie wynosi 80%, za trzecie 60%, za czwarte i następne wydanie 50% stawki obowiązującej w UTH
 
3. MONOGRAFIE
W serii tej publikowane są najbardziej wartościowe prace naukowe, a także habilitacje. Po zatwierdzeniu przez WKW, monografia może znaleźć się w planie wydawniczym na dany rok. WKW ma obowiązek wytypować redaktora naukowego (prof., dr hab.), który odpowiada za daną publikację od strony merytoryczno-formalnej.
Przebieg procesu wydawniczego jest następujący:
 1. Redaktor naukowy wstępnie akceptuje pracę i typuje dwóch recenzentów (prof., dr hab. spoza Uczelni); (druk – zał. nr 4).
 2. Autor składa w Wydawnictwie publikację w formie wydruku komputerowego (2 egz.). Praca musi być pełną, ostateczną wersją autorską włącznie z materiałami ilustracyjnymi, przypisami, bibliografią itp.
 3. Dalsze postępowanie jak wyżej (poz. 2-9 podręczniki).
 4. Do pracy musi być dołączone streszczenie oraz spis treści w języku angielskim.
 
4. PRACE NAUKOWE
W zatwierdzonych seriach naukowych publikowane są oryginalne prace naukowe w pierwszej kolejności pracowników Uczelni, a następnie z innych ośrodków naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Każda z serii ma Radę Naukową oraz redaktora prowadzącego ( profesor lub doktor habilitowany).
Zasady kompletowania numeru prac naukowych są następujące:
 1. Objętość jednego numeru prac nie powinna przekraczać 5 ark. wyd. (ok. 100 stron), co wpłynie korzystnie na specjalizację i monotematyczność danej serii.
 2. Autorzy, po wstępnej akceptacji przez redaktora naukowego, składają artykuł (w wersji elektronicznej i w formie wydruku) w Wydawnictwie. W przypadku artykułu, który ma być opublikowany w języku obcym, autor jest zobowiązany do jego opracowania redakcyjnego i dostarczenia artykułu w formie nadającej się do druku. Do artykułu należy dostarczyć streszczenie w języku polskim oraz w języku angielskim (streszczenie nie powinno być dłuższe niż ¾ strony, ok. 150 słów).
 3. Redaktor naukowy typuje dwóch recenzentów (prof., dr hab.), na druku (zał. nr 4). Warunkiem przyjęcia artykułu do danego numeru prac naukowych są dwie pozytywne recenzje.
 4. Po naniesieniu uwag recenzentów autor składa poprawiony tekst w Wydawnictwie wraz z oświadczeniem (zał. nr 6).
 5. Komplet poprawionych artykułów jest przekazywany przez Wydawnictwo do redaktora prowadzącego, który ostatecznie kwalifikuje artykuł do danej serii Prac Naukowych (zał. nr 5), ustala kolejność poszczególnych artykułów, zamieszcza słowo wstępne.
 6. Następnie Wydawnictwo dokonuje opracowania redakcyjnego i redakcyjno-technicznego i przygotowuje materiał do druku, po zatwierdzeniu tekstu do druku przez autorów.
 7. Z autorami artykułów nie są zawierane umowy wydawnicze.
 
 
5. MATERIAŁY KONFERENCYJNE
Materiały konferencyjne lub pokonferencyjne mogą być wydane po uzyskaniu zgody J.M. Rektora na ich rozpowszechnienie. Organizatorzy konferencji pokrywają koszty związane z wydaniem materiałów konferencyjnych. W sprawach szczegółowych związanych z edycją powyższych materiałów Komitet Redakcyjny Konferencji kontaktuje się z Wydawnictwem.
 
6. MATERIAŁY INFORMACYJNE I INNE PUBLIKACJE
Tego typu materiały mogą być wydane po uzyskaniu zgody J.M. Rektora wyłącznie w uzasadnionych przypadkach – gdy istnieje na nie zapotrzebowanie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close