Wydawnictwo

KONSUMENCKIE PREFERENCJE I OCENA JAKOŚCI CZEKOLADY - monografiaKONSUMENCKIE PREFERENCJE I OCENA JAKOŚCI CZEKOLADY

Karolina Machnio, Małgorzata Lotko, Aleksander Lotko

2021 wyd. I, stron 144 (monografia), cena 26,25 zł

W monografii scharakteryzowano czekoladę jako produkt i towar. Przeanalizowano polski rynek czekolady. Zaprezentowano wyniki badania empirycznego w zakresie oceny jakości czekolady, kształtowania wyborów konsumentów oraz segmentacji rynku. Monografia stanowi przydatny materiał dla menedżerów i specjalistów do spraw marketingu w branży spożywczej, a także studentów kierunków związanych z zarządzaniem jakością, marketingiem, towaroznawstwem, technologią żywności i żywienia.

WSPÓŁCZESNA POLITYKA GOSPODARCZA
Wybrane zagadnienia

Pod redakcją naukową Jana L. Bednarczyka
2008, wyd. I, format B5, stron 389, 36,75zł

Publikacja została przygotowana przez zespół pracowników Katedry Polityki Ekonomicznej i Bankowości przy udziale Katedry Biznesu i Finansów Międzynarodowych Politechniki Radomskiej jako materiał pomocniczy dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przygotowujących się do zajęć z przedmiotu polityka gospodarcza. W książce zostały poruszone takie zagadnienia jak: relacje pomiędzy systemem bankowym a wzrostem gospodarczym, strategie przyjęcia euro, koordynacja narodowych polityk fiskalnych w Unii Europejskiej, strategie zarządzania zadłużeniem zagranicznym, polityka mieszkaniowa itp.

POSTĘPOWANIE USTAWODAWCZE W SEJMIE I W SENACIE W II RZECZYPOSPOLITEJ 1919-1939
PRAWO-ZWYCZAJE-PRAKTYKA PARLAMENTARNA

Piotr A. Tusiński
2008, wyd. I, format B5, stron 467, 47,25zł

Rozprawa Postępowanie ustawodawcze w Sejmie i w Senacie II Rzeczypospolitej 1919-1939. Prawo – zwyczaje – praktyka parlamentarna jest pierwszym w polskim piśmiennictwie naukowym ujęciem całości zagadnień związanych z opisem najważniejszej – obok kontroli rządu − funkcji parlamentu Polski międzywojennej. Praca oparta jest na pogłębionych badaniach źródłowych i literaturze naukowej z zakresu prawa konstytucyjnego, historii państwa i prawa oraz historii politycznej II RP. Autor czyni liczne odniesienia do europejskiej tradycji parlamentarnej i jej wpływu na funkcjonowanie Sejmu i Senatu Drugiej Rzeczypospolitej przed i po zamachu majowym. Punktem wyjścia do rozważań monografii jest unormowanie procesu stanowienia ustaw zwykłych, kontrolowania działalności ustawodawczej rządu, uchwalania budżetu państwa oraz konstytucji i jej zmian w pozytywnym prawie parlamentarnym prezentowanego okresu Oferowana Państwu monografia adresowana jest do historyków parających się dziejami politycznymi II Rzeczypospolitej, historyków państwa i prawa tego okresu, badaczy systemów politycznych i ustrojowych w XX w. oraz do prawników konstytucjonalistów. Książka porządkuje i ujmuje, często w nowym świetle, wiele zagadnień funkcjonowania Sejmu i Senatu oraz jego relacji z rządem w okresie międzywojennym.

INTEGRACJA SOCJALNA W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH

pod redakcją Katarzyny Głąbickiej
2008, wyd. I, format B5, stron 252, 26,25zł

Integracja socjalna jest najczęściej definiowana jako stan lub proces zachodzący w społeczeństwie, polegający na tym, że jego poszczególne elementy przejawiają tendencje do scalania się w harmonijną i skoordynowaną, funkcjonalną całość. To także likwidowanie barier uniemożliwiających lub utrudniających nawiązywanie kontaktów pomiędzy jednostkami lub grupami społecznymi. Przejawem integracji socjalnej w społecznościach lokalnych jest zjawisko odzwierciedlenia istniejącego ładu społecznego, stabilność i trwałość społeczeństwa lub grupy społecznej. Celem działań na rzecz kreowania europejskiej przestrzeni socjalnej jest rozciągnięcie dobrobytu ekonomicznego i spójności społecznej na cały obszar. W akceptowanej wzajemnie, wspólnej przestrzeni socjalnej, powinna panować solidarność między narodami i ludźmi oraz jednakowo wysoka jakość życia wszystkich obywateli. Cele europejskiej przestrzeni socjalnej odnoszą się do 3 dużych obszarów:Poprawy warunków życia, pracy i kształcenia, co wiąże się z zadaniami rozwoju regionalnego i zwalczaniem ubóstwa. Problemy te powinny być rozwiązywane na rynku wspólnotowym i dzięki wspólnotowym funduszom strukturalnym, wyrównującym różnice. Programy socjalne powinny również być przeprowadzane przy wykorzystaniu funduszów socjalnych i regionalnych w porozumieniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Zabezpieczenie w tym obszarze harmonizacja prawa jeszcze nie nastąpiła, albowiemspołeczne pomiędzy państwami występują naturalne różnice w finansowaniu, zarządzaniu instytucjami świadczącymi usługi oraz w jakości świadczeń. Zamiast harmonizacji występuje tu koordynacja zróżnicowanych systemów.Zatrudnienie i wykształcenie powinny być jednolicie uregulowane dla wszystkich państw członkowskich UE tak, by służyły tworzeniu przestrzeni socjalnej, odpowiadającej rozwojowi gospodarczemu w poszczególnych krajach.

USPOŁECZNIENIE GOSPODARKI RYNKOWEJ
Wybrane zagadnienia do studiowania

Pod redakcją Katarzyny Głąbickiej
2007, wyd.I, format B5, stron 159, 23,10zł

W książce zostały zamieszczone wybrane zagadnienia związane z uspołecznieniem gospodarki rynkowej. W części pierwszej pracy zamieszczono artykuły ukazujące dotychczasowe doświadczenia w realizacji socjalnej gospodarki rynkowej w wybranych krajach oraz w Polsce. Natomiast druga część pracy zawiera artykuły omawiające nauki szczegółowe mające bezpośredni związek z rozwojem gospodarki społecznej tj. politykę społeczną, politykę regionalna i lokalną, zagadnienia związane z partycypacją społeczną, wykluczeniem społecznym oraz rynkiem ubezpieczeniowym. Publikacja przeznaczona jest zarówno dla studentów kierunków ekonomicznych, jak i społecznych, ale również dla pracowników organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej, samorządów lokalnych, instytucji pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, instytucji oświatowych i edukacyjnych oraz przedsiębiorstw, w których zarządza się kapitałem ludzkim.

PODATKI W UNII EUROPEJSKIEJ HARMONIZACJA CZY KONKURENCJA PODATKOWA?

Praca zbiorowa pod redakcją Sławomira I. Bukowskiego i Marka K. Pypcia
2007, wyd.I, format B5, stron 412, 31,50zł

Część I książki została poświęcona głównie teoretycznym aspektom opodatkowania i jego wpływu na różne aspekty wzrostu i rozwoju gospodarczego. Autorzy koncentrują się na zagadnieniach teoretycznych, prezentując funkcje podatków we współczesnych nurtach makroekonomii, wpływ fiskalizmu na wzrost gospodarczy. W części II autorzy skoncentrowali się na analizie systemów podatkowych występujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej, oraz kierunków reform podatkowych. Ponadto podjęto istotny problem opodatkowania nieruchomości, gospodarstw domowych, przewoźników drogowych, przedsiębiorstw oraz wpływu zmian w przepisach podatkowych na rozwój leasingu w Polsce.

Zespół anglistów Studium Języków Obcych

2007, wyd.I, format A5, stron 195, 31,50zł

Celem publikacji jest zapewnienie nauczycielom i studentom biorącym udział w kursie przygotowującym do egzaminu TELC English B1 Certificate, dostępu do szerokiego wachlarza testów praktycznych ułożonych na bazie aktualnych testów w/w egzaminu. Jednocześnie jest to niezbędny materiał dla wszystkich tych, którzy zainteresowani są samodzielnym przygotowaniem do TEL. Zarówno pod kątem wymogów formalnych jak i słownictwa. Podręcznik składa się z 13 tematycznych testów na poziomie B1.Tematyka podręcznika obejmuje szeroki krąg zagadnień: człowiek i rodzina, podróże i zainteresowania, zwyczaje i tradycje, praca i wykształcenie, zakupy i usługi, transport i zdrowie i in. Każdy z rozdziałów zawiera materiały przygotowujące do egzaminu pisemnego: rozumienie tekstu czytanego (3części), elementy językowe (2części), rozumienie ze słuchu (3 części), napisanie listu oraz materiały do egzaminu ustnego (3 części).
*Zestaw 4 płyt CD (listening) dostępny dla zainteresowanych w cenie 30,50 zł

STUDIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA KWASU L- ASKORBINOWEGO DO KSZTAŁTOWANIA JAKOŚCI ZDROWOTNEJ MASŁA I RYNKOWYCH MIESZANYCH PRODUKTÓW MLECZNO- ROŚLINNYCH PODCZAS ICH PRZECHOWYWANIA

Regina Borek- Wojciechowska
2009, wyd. I, format B5, stron 152, 42 zł

W książce wyodrębniono dwie zasadnicze części. Pierwsza to część wstępna, teoretyczna. Dokonano w niej wprowadzenia w problematykę dotyczącą zastosowania kwasu L- askorbinowego w przemyśle spożywczym. Przedstawiono możliwości wykorzystania tego kwasu w branżach, w których jest on najczęściej stosowany. W tej części pracy dokonano także prezentacji roli, jaką pełni kwas L- askorbinowy w organizmie człowieka. Zawarto tu również informacje literaturowe dotyczące budowy masła oraz możliwości modyfikacji składu tłuszczu mlecznego. Kolejna część publikacji to część empiryczna. Przedstawiono w niej materiał wykorzystany do badań, metody zastosowane w badaniach wstępnych oraz badaniach podstawowych. Część ta została poprzedzona przedstawieniem celu, hipotez oraz zakresu badań. Ostatnia część książki dotyczy zagadnień społeczno- ekonomicznych istotnych z punktu widzenia realizowanego tematu. W części tej nakreślono sytuację na rynku masła i mieszanych produktów tłuszczowych mleczno- roślinnych w Polsce. Zaprezentowano także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez autorkę pracy, w celu określenia tendencji dotyczących preferencji oraz spożycia masła i tłuszczów mieszanych mleczno- roślinnych przez polskich konsumentów.

THE OPPORTUNITIES AND DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH IN THE EUROPEAN UNION. SELECTED ESSAYS.

Jan L. Bednarczyk, Sławomir I. Bukowski
2007, wyd. I, format B5, stron 301, 31,50zł

Monografia przedstawiona w języku w języku angielskim jest próbą przybliżenia polskiemu czytelnikowi p4roblematyki kompleksu uwarunkowań rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej łącznie z listą różnych towarzyszących temu rozwojowi zagrożeń. Pierwsza część obejmuje prace dotyczące wpływu rynku na przebieg rozwoju gospodarczego krajów Europy Centralno- Wschodniej. Druga cześć dotyczy zasad monetarnych monetarnych finansowych rozwoju. Trzecia część stanowi analiza stosunków między rozwojem gospodarczym i rynkiem pracy. Relacje między rozwojem firm, przedsiębiorczością i konkurencyjnością są tematem czwartej części książki. Analizowane są także zmiany skuteczności w polskim systemie małych i średnich przedsiębiorstw.

PROBLEMY INTEGRACJI SUBREGIONU RADOMSKIEGO Z GOSPODARKĄ POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ

Redakcja naukowa- Józef Misala
2007, wyd. I, format B5, stron 110, 12,60zł

Książka składa się z trzech części. Pierwsza z nich zawiera wybrane zagadnienia rozwoju subregionu radomskiego w formie referatów, druga to dyskusja na temat problemów dotyczących konkurencyjności subregionu radomskiego w ogólnym aspekcie. Kolejna z części to raport „Region radomski w gospodarce Polski i Unii Europejskiej dzisiaj i w przyszłości”. Znajdziemy tu m.in. informacje o wykorzystywaniu wewnętrznych czynników wzrostu gospodarczego subregionu, atrakcyjność inwestycyjna subregionu radomskiego, jak również perspektywy rozwoju subregionu w świetle teorii wzrostu gospodarczego.

FINANCIAL MARKET IN POLAND TOWARDS THE INNOVATION

Anna Szelągowska
2006, wyd.I, format B5, 21 zł

SUBREGION RADOMSKI W GOSPODARCE POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ

Redakcja naukowa Katarzyna Głąbicka, Józef Misala
Materiały konferencyjne
2006, wyd. I, format B5, stron 68, 10,50 zł

Publikacja jest owocem odbytej tzw. Europejskiej Debaty Publicznej podczas której swobodnie wymieniono poglądy dotyczące dotychczasowych osiągnięć i przyszłości Unii Europejskiej, zwiększenia stopnia informacji o niej, omówienia wspólnych wartości łączących kraje członkowskie i ich obywateli, omówienia podstawowych problemów uczestnictwa Polski w rozszerzonej Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiednich szans i zagrożeń dla subregionu radomskiego.

MAKROEKONOMIA GOSPODARKI OTWARTEJ

Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Misala
2006, wyd. I format A4, stron 388, 47,25 zł

Celem pracy jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi podstawowych zagadnień dotyczących teorii i praktyki funkcjonowania gospodarki otwartej. Praca zawiera odpowiednio części teoretyczne, jak i omówienie doświadczeń praktycznych.Praca składa się z pięciu części i odpowiednich rozdziałów dotyczących najważniejszych kwestii z zakresu omawianych zagadnień.W części pierwszej przedstawione zostały przede wszystkim odpowiednie definicje oraz cele polityki ekonomicznej w gospodarce otwartej, a także podstawowe sposoby mierzenia skutków ich realizacji.Na treść drugiej części składają się teoretyczne rozważania dotyczące związków między równowagą zewnętrzną rozumianą jako długookresowa równowaga bilansu płatniczego danego kraju a równowagą na krajowych rynkach produktów i czynników wytwórczych.Część trzecia przedstawia cele i zasady funkcjonowania kilku najważniejszych międzynarodowych organizacji wpływających na kształtowanie się procesów dostosowawczych we współczesnej gospodarce światowej.Część czwarta to konfrontacje dotychczasowych rozważań teoretycznych z praktyką funkcjonowania współczesnej gospodarki światowej, w ramach której ma się rozwijać gospodarka narodowa każdego z krajów.Kolejne rozdziały to m.in.: kształtowanie się współczesnej międzynarodowej wymiany towarami i usługami czy rozważania z zakresu tzw. makroekonomii ekologicznej.Książka jest efektem kilkuletnich badań i doświadczeń zebranych w czasie prowadzenia wykładów i ćwiczeń z przedmiotów „międzynarodowe stosunki gospodarcze”, „finanse międzynarodowe”, „współczesne teorie wymiany międzynarodowej”.

PROCES INTEGRACJI GOSPODARCZEJ POLSKI Z KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI
UNII EUROPEJSKIEJ W ŚWIETLE TEORII

Praca zbiorowa pod red. Józefa Misala
2001, wyd. I, format B5, stron 360, 26,25 zł

Opracowanie zawiera wstępną analizę konfrontacji między dotychczasowym dorobkiem teorii regionalnej integracji gospodarczej a faktycznymi efektami.

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z KRAJAMI SĄSIEDZKIMI
W OKRESIE TRANSFORMACJI

Praca zbiorowa pod red. Józefa Misala
2004, wyd.I, format B5, stron 338, 31,50 zł

W pracy zawarto szczegółowe analizy współpracy gospodarczej Polski ze wszystkimi jej sąsiadami.

TEORETYCZNE PODSTAWY REGIONALNEJ INTEGRACJI GOSPODARCZEJ

Praca zbiorowa pod red. Józefa Misali
2004, wyd. I, format B5, stron 366, 31,50 zł

W pracy przedstawiono poglądy czołowych ekonomistów – teoretyków dotyczące problemów regionalnej integracji gospodarczej. Najpierw przedstawiono ich poglądy dotyczące pojęcia i form integracji, a kolejne rozdziały zawierają wybór tekstów dotyczących aspektów funkcjonowania i rozwojuodpowiednich instytucjonalnych form procesu integracji.

WYBRANE ELEMENTY FINANSÓW ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
Marzanna Lament, Paweł Różycki
2003, wyd. I, format A5, stron 196, 16,80 zł

Praca opisuje specyfikę ryzyka towarzyszącego działalności ubezpieczeniowej i cechy charakterystyczne zakładu ubezpieczeń S.A., takich jak: zasady ustalania składek ubezpieczeniowych, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, reasekuracja, lokaty, wypłata odszkodowań oraz ocena sytuacji finansowej.

STOPY PROCENTOWE A GOSPODARKA
Eseje z teorii i polityki stóp procentowych
Praca zbiorowa pod red. Jana L. Bednarczyka
2004, wyd. I, format B5, stron 234, 21 zł

Monografia składa się z dwudziestu sześciu artykułów skupionych tematycznie wokół zagadnienia stóp procentowych.

STUDIA NAD REGIONEM RADOMSKIM
Praca zbiorowa pod redakcja Witolda Rakowskiego
2004, wyd. I, format B5, stron 349, 26,25 zł

Celem tej serii wydawniczej jest publikowanie głównie opracowań dotyczących problemów ekonomiczno -społeczno-demograficznych miasta Radomia i jego okolic, warunków życia rodzin w tym regionie żyjących. Niniejszy tom zawiera 8 opracowań, z czego 6 dotyczy szeroko pojętych warunków życia.

SOME ASPECTS OF NEW ECONOMY AND E – BUSINESS
Aleksander Lotko
2004, wyd. I, format A5, stron 164, 42 zł

Podręcznik porusza zagadnienia podstawowych pojęć z zakresu typologii informacji, koncepcji biznesu elektronicznego, ze szczególnym omówieniem roli Internetu oraz zarządzania relacjami z klientem.

PERSPEKTYWY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ. TEORIA I PRAKTYKA.
Praca zbiorowa pod red. Józefa Misala
2005, wyd. I, format B5,stron 390, 21zł

Publikacja zawiera zbiór artykułów, które były treścią konferencji „Perspektywy europejskiej współpracy gospodarczej. Teoria i praktyka”, która odbyła się w roku 2003 na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej. Książka składa się z 4 części: część pierwsza to artykuły dotyczące dotychczasowych dotychczasowych przewidywanych uwarunkowań rozwoju europejskiego. Część druga to referaty, gdzie zwrócono uwagę na rozwój handlu międzynarodowego krajów Europy, a także na możliwości jego intensyfikacji w przyszłości. Część trzecia to rozwój i perspektywy migracji miedzy krajami Europy. I część czwarta, ostatnia, dotyczy dotychczasowych dotychczasowych przyszłych problemów rozwoju współpracy gospodarczej Polski z krajami sąsiedzkimi

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI INFORMATYCZNYMI
Aleksander Lotko
2005, wyd. II, format A5, stron 234, 42 zł

Podręcznik omawia genezę budowania podejść modelowych do zarządzania usługami informatycznymi, najważniejsze grupy procesów modelu ITIL (Information Technology Infrastructure Library) oraz zależność między nimi. Wyjaśnia korzyści i problemy możliwe do napotkania przy wdrażaniu tej metodologii oraz kreśli szkic kierunków jej rozwoju. Jest to pierwsze i jedyne dotychczas na polskim rynku wydawniczym opracowanie kompleksowo ujmujące kwestie związane z praktycznym zastosowaniem modeli zarządzania usługami informatycznymi

POGLĄDY FILOZOFICZNE WŁADYSŁAWA KOZŁOWSKIEGO
Barbara Muszyńska
2003, wyd. I, format B5, stron 124, 10,50 zł

Monografia dotyczy życia i twórczości XIX. wiecznego filozofa Władysława. Książka stanowi rekonstrukcję wydarzeń z życia filozofa, które zostały przedstawione w siedmiu rozdziałach. Dodatkowym atutem książki jest aneks zawierający niepublikowane listy Wł. Kozłowskiego z lat 1879-1892.

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI INFORMATYCZNYMI
Aspekty ekonomiczne i organizacyjne
Aleksander Lotko
2002, wyd. II popr., format B5, stron 172, 36,75 zł

Monografia zawiera współczesne problemy i dylematy towarzyszące zarządzaniu dynamicznie zmieniającym się środowiskiem systemów informatycznych w organizacjach.
Ukazano najnowsze koncepcje , których celem jest przeciwdziałanie tymże problemom poprzez efektywne wykorzystywanie zasobów.W monografii podano również wiele danych liczbowych a także przykłady numeryczne dotyczące problemów zarządzania zasobami informatycznymi.

ESEJE Z POLITYKI GOSPODARCZEJ I RYNKÓW FINANSOWYCH

Redakcja Naukowa
Jan L. Bednarczyk, Sławomir I. Bukowski, Grażyna A. Olszewska
2009, wyd. I, format B5, stron 336, 31,50zł

Książka składa się z czterech części i jest zbiorem esejów poświęconych różnym aspektom polityki gospodarczej, rozwoju gospodarczego, funkcjonowania rynków finansowych z uwzględnieniem wpływu kryzysu gospodarczego.

Pierwsza część dotyczy polityki gospodarczej makroekonomicznych warunków rozwoju gospodarczego. Część druga obejmuje eseje poświęcone uwarunkowaniom mikroekonomicznym rozwoju gospodarczego. Część trzecia została poświęcona w całości różnym zagadnieniom związanym z rynkami finansowymi i inwestowaniem. Część czwarta obejmuje eseje traktujące o roli mediów i Public Relations w warunkach kryzysu finansowego.

OCENA JAKOŚCI USŁUG W CENTRACH KONTAKTU Z KLIENTEM

Aleksander Lotko
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, format B5, stron 182, 36,75 zł

W książce scharakteryzowano od strony organizacyjnej oraz technologicznej centra kontaktu z klientem, które są jednymi z głównych narzędzi stosowanych w praktyce marketingu relacyjnego. Umiejętnie zorganizowana zdalna obsługa klientów we wszystkich stadiach procesu sprzedaży wpływa bowiem na osiągnięcie, utrzymanie i wzrost ich satysfakcji, która jest pozytywną reakcją emocjonalną na jakość świadczonych usług. Satysfakcja klientów może być budowana między innymi przez zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych przez centra kontaktu. Na bazie teoretycznych rozważań dotyczących istoty i specyfiki usług w książce zaproponowano definicję oraz klasyfikację usług świadczonych przez centra kontaktu. Zaprezentowano wyniki badań własnych dotyczących jakości tych usług. Wykorzystując metody analizy czynnikowej, zbudowano model pomiarowy jakości usług, który opisuje zależności między zmiennymi utajonymi (wymiarami jakości usług), a obserwowalnymi.

 

NAGRODY NOBLA W DZIEDZINIE EKONOMII 1969-2009

Prca zbiorowa pod redakcją Józefa Misala
2011, wyd. I, format B5, stron 424, 31,50 zł

Głównym celem publikacji jest przybliżenie czytelnikom historii Nagrody A. Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych i zasad jej przyznawania, a przede wszystkim dorobku naukowego dotychczasowych 64 laureatów 41 odpowiednich edycji wyróżnionych przez Królewską Szwedzką Akademię Nauk. Chodzi dodatkowo o naświetlenie zmieniających się przecież uwarunkowań ich działalności.. Od dawna wiadomo już bowiem, że owe uwarunkowania determinowały i determinują nadal kierunki działalności naukowo- badawczej, zresztą nie tylko, również owych laureatów. W niniejszej publikacji chodzi przede wszystkim o zaspokojenie istniejących potrzeb edukacyjnych, jak również o skłonienie każdego z czytelników do własnych refleksji.

GMINY PODREGIONU RADOMSKIEGO. FINANSE, MIENIE, ROZWÓJ

Praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Ortyńskiego i Marka Pypecia
2011, wyd. I , format B5, stron 260, 23,10 zł

Książka stanowi prezentację części wyników badań zrealizowanych w ramach projektu „Kreowanie środków na rozwój w samorządach terytorialnych subregionu radomskiego”, wchodzącego w skład badań statutowych Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. Opracowanie składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy ma charakter wstępny i poświęcony jest charakterystyce głównych cech podregionu radomskiego na tle województwa mazowieckiego kraju. Przedstawiono tu między innymi podział administracyjny i powierzchnię podregionu, sytuację społeczną, PKB wytwarzany w podregionie w przeliczeniu na mieszkańca oraz stan i rozwój przedsiębiorczości.

Trzy kolejne rozdziały poświęcone są analizie budżetów gmin podregionu, z uwzględnieniem tych kryteriów, które wstępnie zostały zakwalifikowane, jako istotne z punktu widzenia oceny stopnia rozwoju oraz możliwości kreowania środków na rozwój w przyszłości.

WYBRANE ZAGADNIENIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Mikołaj Olszewski
2011, wyd. I, format B5, stron 216, 26.25 zł

Książka powstała jako pomoc dla studentów kierunków humanistycznych, jak również ścisłych. Obejmuje ona swym zakresem wybrane zagadnienia integracji europejskiej. Składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówiono historię integracji międzynarodowej w oparciu o kontekst gospodarczy, rozdział drugi przedstawia funkcjonowanie wspólnego rynku opartego na swobodnym przepływie osób, towarów, usług oraz kapitału. Kolejny to rozwój polityki regionalnej od lat 70. ubiegłego wieku. Rozdział czwarty poświęcono zagadnieniom i programom kulturalnym Unii Europejskiej zaś polityka edukacyjna Unii przedstawiona została w rozdziale piątym. W ostatnim omówiono zagadnienia społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy, w których podstawowymi czynnikami rozwoju są: produkcja, przetwarzanie, przekaz i zastosowanie informacji, a zwłaszcza wiedzy będącej owocem badań naukowych.

REGION RADOMSKI W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ KRAJU OD PRZESZŁOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI

Praca zbiorowa pod redakcja Ewy Markowskiej- Bzduchy i Witolda Rakowskiego
2012, wyd. I, format B5, stron 416, 31.50zł

Praca jest zbiorem opracowań podejmujących szeroki wachlarz problemów od czysto ekonomicznych do polityczno- prawnych. Przedmiotem badań jest nie tylko samo miasto Radom, ale i cały podregion radomski zarówno na tle innych podregionów, jak i w ujęciu jednostek lokalnych wchodzących w jego skład. Na koniec 2009 roku podregion radomski stanowiło na szczeblu powiatów 8 jednostek: 1 powiat grodzki (Radom) oraz 7 powiatów ziemskich, zaś na szczeblu gmin 51 jednostek- 40 gmin wiejskich, 9 gmin miejsko- wiejskich, 1 gmina miejska (Pionki) i 1 miasto na prawach powiatu (Radom).

CZŁOWIEK W ŚRODOWISKU SPOŁECZNYM

Jadwiga Kida
2013, wyd.I, stron 140, B-5, 21 zł
 
W dziewięciu rozdziałach podręcznika zaprezentowano m.in.: wpływ kultury indywidualistycznej i kolektywistycznej na kształtowanie się Ja i jego rolę; kategorię postaw i wartości; zaufanie jako element konstytutywny kapitału społecznego; psychologiczne aspekty władzy, wpływ społeczny i charakterystykę jego technik; podstawowe techniki i mechanizmy psychomanipulacji; mechanizmy agresji, przesłanki zachowań prospołecznych i postawy empatyczne.

WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PRACY

Małgorzata Lotko
wyd. I, 2014, B-5, stron 116 (podręcznik) cena 25,20 zł

W publikacji zaprezentowano analizę oraz usystematyzowanie podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy. Omówiono m.in. elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka zawodowego. Przedstawiono podstawy teoretyczne z zakresu ergonomii oraz jej znaczenie dla właściwego funkcjonowania człowieka w procesie pracy. Podano definicje kultury organizacyjnej oraz jej model.

JAKOŚĆ USŁUG ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
W ORGANIZACJACH ODPOWIEDZIALNYCH SPOŁECZNIE

Małgorzata Lotko
wyd. I, 2015, B-5, str. 216, oprawa twarda, cena 47,62 zł (monografia)
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB – Radom

W monografii zaprezentowano ogólny model jakości usług zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Model składa się z modelu pomiarowego i modelu doskonalenia. Opracowując propozycję koncepcji modelowej, wykorzystano wielowymiarowe techniki eksploatacyjne. W rezultacie wyodrębniono cztery wymiary jakości badanych usług: innowacyjność, kapitał ludzki, dokumentacje i rezultaty. Wykazano, że jakość usług zapewnienia bezpieczeństwa pracy w firmach odpowiedzialnych społecznie wymaga doskonalenia. Wskazano obszary i priorytety doskonalenia, opracowano zestaw dobrych praktyk i mierników oceny doskonalenia w tym obszarze. 

INTEGRACJA SOCJALNA Z PERSPEKTYWY CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ
 
Praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Głąbickiej
 
2008, wyd. I, B-5, str. 278   (podręcznik), cena 26,25 zł
 
Podręczni prezentuje tzw. europejską przestrzeń socjalną. Związany z nią jest proces wzajemnego przenikania się reguł gry i humanistycznych wartości. Charakteryzuje się on szacunkiem do praw człowieka, prowadzącym do ujednolicenia w skali europejskiej podstawowych standardów socjalnych.
 

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ
 
Praca zbiorowa pod redakcją Marii Gagackiej i Katarzyny Głąbickiej
2009, wyd. I, B-5, str.658,  (monografia), cena 39,90 zł
 
Monografia prezentuje cykl artykułów poświęconych lokalnej polityce społecznej zgrupowanych w następujące działy tematyczne: wyzwania ponadnarodowe; instrumenty narodowe; diagnoza i rozwiązywanie problemów w społecznościach lokalnych.
WSTĘP DO EKONOMETRII TEORETYCZNEJ
 
Daria Fiłatowa, Marek Grzywaczewski
2004, wyd. I, B-5, str. 172 (podręcznik), cena 16,80 zł
 
Podręcznik prezentuje m.in.: zasady identyfikacji parametrów i struktury tych modeli, podstawowe pojęcia analizy stacjonarnych szeregów czasowych, możliwości wykorzystania charakterystycznych w ekonometrii układów równań jednoczesnych. Przedstawiono również modele ekonometryczne w postaci łańcuchów Markowa.
ECONOMY OF GROWTH. KNOWLEDGE BASED ON ECONOMY
 
Edited by Eliza Frejtag – Mika
2011, wyd. I. B-5, str. 142 (monografia), cena 23,10 zł
                                 
W monografii zaprezentowano rozważania i analizy różnych aspektów rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i warunkach wzrostu gospodarczego.

GLOBAL ECONOMY. CHALLENGES OF THE 21st CENTURY
 
Edited by Sławomir Bukowski
2010, wyd. I, B-5, str. 506 (monografia), cema 42 zł
 
W monografii poruszono bardzo aktualne i niezwykle ważne dla gospodarki światowej zagadnienia dotyczące kluczowych wyzwań stojących przed nią w XXI wieku. Przeprowadzono bardzo gruntowna i głęboką analizę najważniejszych przyczyn mechanizmów oraz skutków kryzysu gospodarczego, zapoczątkowanego w 2007 roku.
ZNACZENIE USŁUG SPOŁECZNYCH DLA LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ
 
Pr. zb. pod redakcją Katarzyny Głąbickiej-Aulaytner
2016, wyd. I, B-5, str. 166 (monografia), cena 21 zł
 
Monografia  poświęcona jest znaczeniu usług społecznych dla lokalnej polityki społecznej, wynikających z dynamicznego postępu polityki inwestycyjnej i aktywizującej. Usługi społeczne są akceleratorem zmian, albowiem wzmacniają więzi społeczne, wynikają z popytu na nie oraz zaspokajają ważne potrzeby społeczne w środowisku lokalnym. Usługi społeczne muszą spełniać kryteria dostępności, dopuszczalności i jakości, albowiem asekurują one ryzyka socjalne.
NIERUCHOMOŚCI – AKTUALNE PROBLEMY PRAWNE
 
Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Smarż
2016, wyd. I, stron 194 (monografia), cena 26,25 zł
 
Monografia jest pokłosiem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nieruchomości – aktualne problemy prawne”. Zawiera autorskie spojrzenie teoretyków i praktyków prawa na wybrane zagadnienia z zakresu nieruchomości, które ,oprócz analizy poszczególnych zagadnień stanowią próbę zdefiniowania wniosków de lege ferenda. Publikacja jest skierowana do szerokiego kręgu odbiorców, w tym prawników, administratywistów, budowlańców, praktyków, pracowników urzędów administracji rządowej, samorządowej, studentów prawa, administracji, gospodarki nieruchomościami, budownictwa oraz właścicieli nieruchomości.

KORUPCJA I MECHANIZMY JEJ ZWALCZANIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Katarzyna Głąbicka-Auleytner, Wacław Strybulewicz

2020. wyd. I, str. 208(monografia)
cena 33,60 zł

Tematyka monografii obejmuje analizę zjawiska i przestępstwa korupcji a także wszelkich uwarunkowań instytucjonalnych zmierzających do ograniczenia lub eliminacji tego zjawiska poprzez instrumenty prawne, organizacyjne i finansowe uchwalane na szczeblu organizacji międzynarodowych (ONZ, Rada Europy i Unii Europejskiej) oraz przez systemy krajowe państw członkowskich UE. Wykazano zależność miedzy wszystkimi wyodrębnionymi czynnikami mającymi wpływ na przeciwdziałanie przestępstwu korupcji w UE. Wszystkie państwa świata w większym lub mniejszym stopniu są dotknięte korupcją. Rzutuje ona na dobre rządy, należyte zarządzanie środkami publicznymi i rynki konkurencyjne. Podważa zaufanie obywateli do instytucji i procesów demokratycznych.

POLITYKA SPOŁECZNA W ŚWIETLE DZIAŁALNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Katarzyna Głąbicka-Auleytner
2020 wyd. I, stron 328 (monografia) cena 37 zł
 
W monografii politykę społeczną definiuje się jako działalność instytucji UE, państw członkowskich, samorządów i organizacji pozarządowych, której celem jest poprawa warunków pracy i życia obywateli UE, asekuracja przed ryzykami życiowymi i wyrównywanie różnic szans życiowych osób będących w gorszej sytuacji socjalnej lub ekonomicznej. Przedstawiono prowadzenie bieżących działań osłonowych i sposoby zapobiegania powstawaniu zagrożeń społecznych.

UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I GOSPODARKI. WYBRANE PROBLEMY

Pod red. Anny Wolak-Tuzimek

2022, monografia, B5, wyd. I, str. 168

Prezentowane w monografii opracowania stanowią wkład w rozwój teorii ekonomii. Obejmują one uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, jak i całej gospodarki. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy determinantów rozwoju biznesu, zaś druga część determinantów rozwoju gospodarki.

Uwarunkowania rozwoju- spis treści

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA EKONOMII – WYBRANE ASPEKTY

Redakcja naukowa – dr Katarzyna Sieradzka

2022, wyd. I, B5, stron 194 (monografia)

Współczesna gospodarka charakteryzuje się dużą turbulencyjnością, co determinuje konieczność płynnego dostosowania zasad funkcjonowania przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz całej gospodarki do nowych warunków. Charakterystyczną cechą zachodzących przeobrażeń są nowe wyzwania, którym należy sprostać, aby nadążyć za szybko zmieniającą się rzeczywistością,

Niniejsza publikacja stanowi istotny wkład w toczącą się dyskusję na temat współczesnych wyzwań ekonomii. Z uwagi na ograniczoną objętość publikacji nie poruszono wielu istotnych zagadnień. Opracowanie zostało podzielone na trzy główne części tematyczne:

  • część pierwsza – Problemy mikro i makroekonomiczne we współczesnej gospodarce – przedstawia zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, pracowników i pracodawców w warunkach kryzysu wywołanego pandemią Covid-19, narastającą inflacją oraz niepewnością warunków otoczenia;
  • część druga – Sektor publiczny we współczesnej gospodarce – poświęcona została problemom, zadaniom oraz wyzwaniom stojącym wobec sektora publicznego w Polsce;
  • część trzecia – Konkurencyjność gospodarek – została poświęcona zagadnieniom konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz współczesnym wyzwaniom imigracyjnym Europie i na świecie.

Współczesne wyzwania ekonomii – spis treści

Współczesne wyzwania gospodarki. Perspektywa mikro- i makroekonomiczna. Wybrane problemy

Redakcja naukowa Anna Wolak-Tuzimek

2023, wyd.1, B-5, stron 268, 31,50 zł (monografia)

 

Zawarta w monografii problematyka stanowi dorobek naukowy kilku ośrodków akademickich w Polsce. Szerokie spektrum zagadnień odzwierciedla złożoność problematyki, która może stanowić inspirację dla nowych opracowań badawczych i naukowych dyskusji oraz być użyteczna w dydaktyce akademickiej i praktyce gospodarczej.

Niniejsze opracowanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczy wyzwań mikroekonomicznych we współczesnej gospodarce i obejmuje zagadnienia upadłości przedsiębiorstw, ich konkurencyjności, działalności spółek giełdowych, zachowań organizacyjnych na rynku pracy oraz uwarunkowań finansowania gospodarstw domowych i  przedsiębiorstw. W drugiej części zaprezentowano kwestie dotyczące polityki stóp procentowych NBP, polityki regionalnej, gospodarki współdzielenia, zielonej sekurytyzacji, handlu międzynarodowego, procesu cyfryzacji, rynku pracy, rynku Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz wykorzystania innowacji w systemie ochrony zdrowia.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close