Wydawnictwo

ŚWIECE ZAPŁONOWE
Wincenty Lotko
2009, wyd. II, format B5, stron 179, 50,40zł

W podręczniku przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące świec zapłonowych. Podano główne wymagania stawiane układom zapłonowym silników o zapłonie iskrowym, a tym samym i świecom zapłonowym. Podano rys historyczny rozwoju konstrukcji świec zapłonowych, rozwój samej konstrukcji, stosowane materiały i wpływ niektórych parametrów świecy na napięcie zapłonu. Są podane także zasady oznaczenia i doboru świec zapłonowych. W książce znajdziemy również materiał z zakresu energii zapłonu, rozwoju układów zapłonowych, obciążenia cieplnego świec i ich oceny technicznej co do prawidłowości procesu spalania. Materiał jest bogato ilustrowany przykładami rozwiązań konstrukcyjnych świec zapłonowych i układów zapłonu, świec żarowych, sond lambda oraz wynikami z badań firm BOSCH, DENSO, NGK, ISKRA.

LABORATORIUM KOMPUTEROWYCH METOD INŻYNIERSKICH, TOM2, GRAFIKA 2D W SYSTEMACH CAD
Bogdan Noga, Zbigniew Kosma, Jan Parczewski
2008, wyd. II,format B5, stron 410, 36,75zł

Drugi tom zawiera opis zagadnień płaskiego modelowania w systemach CAD z wykorzystaniem dwóch programów AutoCAD i AutoCAD Mechanical firmy AutoDesk, służących do tworzenia dokumentacji płaskiej. Każdy z tych programów jest opisany w oddzielnej części. Część pierwsza poświęcona systemowi AutoCAD, może być traktowana jako niezależna i będzie mogła istnieć bez drugiej, poświęconej systemowi AutoCAD Mechanical.
Przedstawiono ogólne działanie systemu AutoCAD Mechanical a także wszystkie uprawnienia pozwalające na szybsze i efektywniejsze wykonywanie rysunków płaskich. Przedstawione zostały również narzędzia umożliwiające analizę wytrzymałościową projektowanych elementów.

METALURGIA I ODLEWNICTWO. LABORATORIUM.CZĘŚĆ II
Antoni Kuzioła
2000, wyd. I, format B5, stron 255, 16,80 zł

Podręcznik zawiera dziewięć ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu metalurgii i odlewnictwa oraz jedno poświęcone zagadnieniom BHP i ergonomii. W treści skryptu da się wyodrębnić trzy podstawowe etapy wytwarzania odlewów, tj. topnienie stopu odlewniczego, wykonanie formy metodami ręcznymi, oczyszczanie i wykańczanie odlewu.Adresowany do studentów kierunków i specjalności mechanicznych, budowy maszyn w zakresie metalurgii i odlewnictwa oraz technologii budowy maszyn.

KOMPUTEROWE SYSTEMY INFORMATYCZNE W INŻYNIERII MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH
Tomasz Budzynowski i inni
2002, wyd. I, Format B5, stron 212, 16,80 zł

Opracowanie ma charakter podręcznika dla studentów zdobywających wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej. W pracy zwrócono szczególną uwagę na powiązania fizykalnych aspektów technologii materiałów konstrukcyjnych z ich właściwościami użytkowym i eksploatacyjnymi.

CZĘŚCI MASZYN I URZĄDZEŃ ODZIEŻOWYCH, CZĘŚĆ I
Bogusław Białczak
2003, wyd. I, format A 5, stron 156, 16,80 zł

Treść książki obejmuje zasady przedstawiania części i mechanizmów na rysunkach technicznych, rysowanie podstawowych elementów i złożeń oraz zarys części maszyn i mechanizmów, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki maszyn i urządzeń odzieżowych.

MASZYNY I URZĄDZENIA ODZIEŻOWE. CZĘŚĆ II
Bogusław Białczak, Andrzej Kotnarowski, Romuald Makowski
2003, wyd. I, format B5, stron 200, 18,90 zł

W książce przedstawiono budowę i podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń przygotowawczych, krojczych i prasowalniczych, a także napęd maszyn odzieżowych i transport technologiczny w zakładach odzieżowych.

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRZEMYŚLE MASZYNOWYM

Antoni Kuzioła
2005, wyd. I, format B5, stron 187, 14,70 zł

Treść publikacji dotyczy problematyki jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym w ujęciu norm ISO 9000. Całość książki zawarta jest w ośmiu rozdziałach podstawowych oraz jednym ćwiczeniu i dwóch załącznikach.Pojęcia ogólne przydatne w opracowaniu książki bazują na elementach filozofii Deminga oraz Total Qulaity Management. Zaprezentowano podstawowe narzędzia jakości oraz przykłady ich zastosowania do oceny jakości wyrobów, budowę systemów zarządzania, jak również przytoczono niezbędne informacje o kosztach jakości i parametrach oceny funkcjonowania przedsiębiorstw.
Treść ćwiczenia pokazuje możliwość wykorzystania programu komputerowego EXCEL oraz STATISTICA 6.0 do opracowania karty X-R..

OCENA WPŁYWU AZOTOWANIA NA KSZTAŁTOWANIE WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH STALIW STOPOWYCH

Tomasz Budzynowski
2009, wyd. I, format B5, stron 55, 10,50zł

Monografia zawiera analizę danych doświadczalnych, uzyskanych z dużej liczby eksperymentów i oceny wyników eksperymentalnych realizowanych przez autora takich zagadnień jak: ocena wpływu składu chemicznego staliwa na przebieg zużycia przez tarcie w badaniu zgodnym z normą PN-83/H-04302, ocena wpływu stopowości staliwa na kształtowanie się twardości staliwa w stanie surowym i rozkładu twardości w warstwie azotowanej dla założonych parametrów azotowania, analiza przebiegu zużycia próbek surowych, azotowanych oraz ulepszonych cieplnie, kształtowanie się odporności na zużycie przez tarcie z uwzględnieniem parametrów charakteryzujących materiał i warstwę azotowaną, ocena właściwości antykorozyjnych stali w stanie surowym i po azotowaniu, z uwzględnieniem składu chemicznego staliwa.

TRIBOLOGICZNE PROBLEMY MODYFIKACJI ŚRODKÓW SMAROWYCH CZĄSTKAMI METALI

Romuald Makowski, Anatolij G. Kuzmienko

2009, wyd. I, format B5, stron 224, 31,50zł

Monografia dotyczy zagadnień tribologicznych, związanych z wykorzystaniem proszków metali w procesach tarciowych. Przedstawiono w niej aktualny stan wiedzy dotyczący zastosowania proszków metali jako dodatków do środków smarowych w kinematycznych węzłach maszyn. Opisano procesy tworzenia warstw powierzchniowych elementach uczestniczących procesie tarcia ślizgowego, z uwzględnieniem ich właściwości eksploatacyjnych. Badania własne prowadzono w zakresie: badań tribologicznych i badań warstwy wierzchniej uczestniczącej w procesie tarcia. Wyniki badań zweryfikowano poprzez badania stanowiskowe sprężarek tłokowych i badania eksploatacyjne samochodu osobowego.

DOBÓR PARAMETRÓW REGULACYJNYCH DWUPALIWOWEGO SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM ZASILANEGO WYBRANYMI PALIWAMI ALTERNATYWNYMI Z UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISKA STUKU w: Monografie Nr 176

Andrzej Różycki
2013, wyd. I, stron 186, B-5, 29,40 zł
 
Monografia porusza zagadnienia związane z zasilaniem dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym. Zaprezentowano problemy spalania stukowego i stuku w silniku zasilanym dwupaliwowo, które były postawą do zdefiniowania wskaźnika intensywności stuku wykorzystanego do zdefiniowania kryterium stuku. Przedstawiono analizę związaną z możliwością ciągłej regulacji silnika, mającej na celu uzyskanie dużych udziałów energetycznych paliwa alternatywnego w całkowitym paliwie z uwzględnieniem kryteriów: stuku, przedwczesnych zapłonów, emisji tlenków azotu oraz zadymienia spalin. Badania przeprowadzono na jednocylindrowym silniku o zapłonie samoczynnym wyposażonym w układ zasilania typu common rail.

DESTRUKCJA POWŁOK POLIMEROWYCH POD WPŁYWEM CZYNNIKÓW EKSPLOATACYJNYCH

Danuta Kotnarowska
2013, wyd. I, stron 212, B-5, 31,50 zł
 
W monografii dokonano analizy procesów powodujących destrukcję ochronnych powłok polimerowych obiektów technicznych, opartej na wynikach badań własnych oraz literaturowych. Zaprezentowano kompleksową ocenę procesów destrukcji, jakim może ulegać powłoka polimerowa pod wpływem czynników eksploatacyjnych. Zwrócono również uwagę na wady technologiczne powłok polimerowych zmniejszające w wielu przypadkach ich skuteczność ochronną a przede wszystkim pogarszające walory dekoracyjne powłok.
WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE I TECHNOLOGICZNE STALIW STOPOWYCH TYPU Cr-Mo-Ni-V-Cu
Tomasz Budzynowski, Antoni Kuzioła, Andrzej Poprzeczka
2012, wyd. I. B-5, str. 124 (monografia), cena 21 zł
 
W monografii zaprezentowano wyniki badań staliw stopowych pod kątem wykorzystania azotowania do podwyższenia odporności korozyjnej. W badaniach tych po raz pierwszy zastosowano parametryczne ujęcie składu chemicznego staliwa oraz jego wpływ na właściwości tribologiczne i korozyjne warstw azotowych powstałych na staliwach stopowych.
WYBRANE ZAGADNIENIA SAMOCHODOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH
Andrzej Kowalewicz
2002, wyd. II, B-5, str. 356 (podręcznik), cena 18,90 zł
 
W podręczniku zaprezentowano m.in.: specjalne konstrukcje silników spalinowych, paliwa silnikowe, wybrane zagadnienia termodynamiki spalania, podstawowe wiadomości z termodynamiki chemicznej i kinetyki chemicznej, teorię zapłonu, spalanie laminarne, spalanie turbulentne, wtrysk i rozpylenie paliwa, spalanie w silnikach o zapłonie iskrowym, modelowanie matematyczne procesów spalania.
OBRÓBKA PLASTYCZNA. LABORATORIUM
Andrzej Mazurkiewicz, Leszek Kocur
2012, wyd. IV, B-5, str. 404 (podręcznik), cena 31,50 zł
 
Podręcznik obejmuje ćwiczenia z zakresu obróbki plastycznej na zimno oraz na gorąco. Przedstawia również metody oceny plastyczności materiałów stosowanych do kształtowania plastycznego, wady wyrobów odkształcanych plastycznie oraz ćwiczenia z zakresu metaloplastyki.

FIZYCZNE I TECHNICZNE ZAGADNIENIA ODPORNOŚCI NA ZUŻYCIE CIAŁ STAŁYCH

Wojciech ŻUROWSKI

2019, Wyd. I, str. 128, B5, cena 33,60 zł

Zaprezentowany w niniejszym opracowaniu materiał stanowi zestawienie informacji o termodynamicznej interpretacji zużywania i  odporności na to zużywanie systemów tribologicznych w warunkach tarcia suchego. Autor koncentruje się na problemie minimalizacji zużycia i zwiększeniu odporności na zużycie. Przedstawiono trzy drogi pozwalające na uzyskanie zwiększonej odporności na zużywanie w procesie tarcia technicznie suchego. Pierwsza z nich dotyczyła stabilizacji zużycia poprzez usuwanie produktów ścierania. Druga – oparta na zjawisku wymuszania granicy izotermicznej. Trzecia, wynikającą z istnienia w styku tarciowym procesów tarciowego przenoszenia cząstek materiału pomiędzy trącymi o siebie powierzchniami.

KONSTYTUOWANIE POWIERZCHNI I ADDYTYWNE KSZTAŁTOWANIE WYROBÓW OBRÓBKĄ LASEROWĄ

Andrzej Mazurkiewicz

2018, wyd. I, str.138 (monografia); 25,20 zł

W monografii omówiono technologie laserowe kształtowania wyrobów o prostych i złożonych konstrukcjach. Przedstawiono podstawowe mechanizmy oddziaływania wiązki laserowej na materiał. Monografia zawiera analizę teoretyczną stanu zagadnienia oraz eksperymenty technologiczne związane z wybranymi metodami obróbki laserowej.

BADANIE DRUKOWANYCH CZĘŚCI MASZYN

Aneta Mikulska, Jarosław Kotliński
 
2019, wyd. I, str.138   (monografia), cena 26,25 zł
 
Informacje zawarte w monografii dotyczą sposobu przeprowadzania badań materiałów stosowanych w drukowaniu 3D. Autorzy dokonali zestawienia właściwości przykładowych materiałów stosowanych w drukowaniu 3D. Opis ten został wzbogacony o charakterystykę metod, z użyciem których właściwości materiałów są badane. Znajomość metod badania materiałów umożliwi inżynierom właściwy dobór materiałów do części wytwarzanych za pomocą drukowania 3D.

ALGORYTMY DIAGNOSTYKI STANU OSTRZA

Sebastian Bombiński
 
2020, wyd. I, str. 160 (monografia) cena 26,25 zł
 
Monografia zawiera zestaw algorytmów umożliwiających wyznaczanie miar sygnałów i ich integracji, Powoduje to radykalną poprawę jakości działania układu DSN, pracę układu udziałem operatora ograniczonym do minimum, z niższym odsetkiem braków spowodowanych pracę stępionym narzędziami i pełniejszym wykorzystaniem ostrzy. Opracowane algorytmy dotyczą: wykrywanie katastroficznego stępienia ostrza, wykrywanie przyśpieszonego zużycia ostrza i oszacowanie zużycia ostrza.

DRUKOWANIE CZĘŚCI MASZYN

Jarosław Kotliński

2018, Wyd. I, str. 192, B5, cena 33,60 zł

Niniejsze opracowanie zawiera informacje na temat wytycznych dotyczących projektowania części maszyn wykonywanych za pomocą drukowania 3D i materiałów stosowanych w drukowaniu 3D. Publikacja ta pozwala na dokonanie szybkiego porównania pomiędzy poszczególnymi metodami drukowania 3D. Może to być szczególnie przydatne w procesie projektowania drukowanych części maszyn.

DZIESIĘĆ ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z DRGAŃ MECHANICZNYCH

Kazimierz Król, Marcin Wikło
wyd. I, 2013, B-5, stron 130 (podręcznik), cena 26,25 zł

 Podręcznik zawiera podstawy teoretyczne z drgań mechanicznych, fotografie stanowisk laboratoryjnych, modele fizyczne i matematyczne układów drgających prezentowanych na stanowiskach laboratoryjnych, tabele pomiarowe i pytania kontrolne. W niektórych ćwiczeniach zastosowano metodę elementów skończonych do symulacji drgań oraz przytoczono rozwiązania równań ruchu za pomocą MathCADA.

NOWOCZESNE MATERIAŁY, TECHNOLOGIE I METODY W TECHNICE

pod red. Karola Osowskiego

2022, wyd. I, format B5, monografia, stron 184

Monografia Nowoczesne materiały, technologie i metody w technice zawiera zbiór monotematycznych artykułów dotyczących szeroko rozumianych zagadnień związanych z zastosowaniem nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych oraz technologii i metod wytwarzania w różnych dziedzinach techniki, w tym budowie maszyn i budownictwie. Celem przygotowania niniejszej monografii było umożliwienie studentom i nauczycielom akademickim poszerzenia i aktualizacji wiedzy z tego zakresu. Wiedza ta może być wykorzystana do przygotowania materiałów dydaktycznych i unowocześnienia treści zajęć, uruchamiania nowych kierunków studiów, czy realizacji prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich.

Jan Sadowski

ROZWAŻANIA O PRZYCZYNACH I SKUTKACH

ROZPRASZANIA ENERGII PODCZAS TARCIA CIAŁ STAŁYCH

2023, wyd. I, B5, stron 164 (monografia)

Autor przedstawia Czytelnikowi własną systematykę zagadnień termodynamicznych, dotyczących natury procesów tribologicznych. W szczególności zwrócono uwagę na nieodwracalność procesów oraz na dyssypację energii związaną z nagrzewaniem i zużywaniem tarciowym. Jest to opracowanie stanowiące syntezę wybranych rozważań teoretycznych i badań eksperymentalnych przeprowadzonych w latach 1977 – 2022. Zastosowane przez autora podejście systemowe w zakresie termodynamiki fenomenologicznej oraz uzyskane wyniki analiz różnią się od znanych osiągnięć w dziedzinie tribologii. Wskazuje to, iż termodynamika umożliwia pełniejsze poznanie tarcia i uzupełnienie opisu tego interesującego i ważnego procesu.

Praca zaadresowana jest przede wszystkim do specjalistów z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, którzy prowadzą badania tribologiczne oraz do konstruktorów i wytwórców aparatury przeznaczonej do badań tarcia i zużywania.

New Engineering Materials: A Handbook

Mirosław Rucki, Wojciech Kucharczyk, Wojciech Żurowski, EdvinHevorkan

2023, wyd.1, B-5, stron 140 (podręcznik) 26,25 zł 

 

Książka została przygotowana jako zaktualizowana, angielska wersja podręcznika na temat nowych materiałów inżynierskich dla studentów Uniwersytetu Radomskiego. Z uwagi na szybki rozwój nauk o materiałach, główne zagadnienie opisane przez autorów to zastosowania inżynierskie i metody przetwarzania nowych materiałów.

W pierwszej części podręcznika zostały omówione pojęcia nowych materiałów. Rozdziały 2 i 3 poświęcone są odpowiednio kompozytom polimerowym i nanokompozytom. W  poszczególnych rozdziałach poruszane są zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, odpowiednio do prezentowanych nowych materiałów i metod ich przetwarzania.Na końcu każdego rozdziału podany jest przykładowy protokół z ćwiczeń laboratoryjnych, pomocny do właściwej prezentacji wyników.

Podręcznik zawiera obszerne, aktualne dane i może być pomocny dla studentów Uniwersytetu Radomskiego i innych uczelni, a także inżynierów i naukowców w pracach projektowych, teoretycznych i eksperymentalnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close