Wydawnictwo

DYDAKTYKA INFORMATYKI I TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

Maria Raczyńska
2010, wyd. I, format B5, stron 110, 15,75 zł

Podręcznik adresowany jest do studentów- szczególnie studentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich- zarówno studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, jak i podyplomowych, podyplomowych także do szerokiego grona nauczycieli informatyki na różnym poziomie kształcenia. Jego treść został dostosowana do aktualnego programu przedmiotu noszącego w planach studiów nazwę „dydaktyka informatyki” oraz „dydaktyka technologii informacyjnej”, czy „dydaktyka technologii informacyjno- komunikacyjnej”. Określone zagadnienia programowo- metodyczne są w książce ilustrowane ujętymi przykładami, które niejednokrotnie odwołują się do konkretnych treści programowych informatyki, czy technologii informacyjno- komunikacyjnej.

WYKLUCZENIE SPOŁECZNE A POTRZEBY WSPARCIA SPOŁECZNEGO

Praca zbiorowa pod redakcją Anny Zamkowskiej
2013, wyd. I, stron 362, B-5, 42 zł
Monografia Nr 180

Publikacja składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym przedstawiono charakterystykę teoretycznych założeń koncepcji wykluczenia i wsparcia społecznego. Drugi oświetla problematykę patologii społecznych i bezrobocia. Rozdział trzeci dotyczy zapotrzebowania na wsparcie społeczne oraz formy jego realizacji w kontekście teorii i badań prowadzonych w grupie osób starszych, niepełnosprawnych i chorych. W kolejnym zawarto doniesienia badawcze odnoszące się do problematyki wykluczenia dzieci należących do mniejszości etnicznej. Piąty rozdział odnosi się do zjawisk zagrażających wyłączeniu społecznemu – jednym z nich jest wykluczenie społeczne chrześcijan (zjawisko o skali ogólnoświatowej związane z rozwojem współczesnej cywilizacji).

WSPARCIE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA JAKO INSTRUMENTY WALKI Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Praca zbiorowa pod redakcją Anny Zamkowskiej
wyd. I, B-5, str. 219 (monografia), 31,50 zł

Zagadnienia wykluczenia społecznego, jego wielorakich uwarunkowań i konsekwencji, a także sposobów walki z tym zjawiskiem jest przedmiotem dyskusji i działań przedstawicieli teorii i praktyki już od lat 70 ubiegłego wieku. Monografia obejmuje swym zakresem tematycznym zarówno kwestie wykluczenia społecznego, jak i współpracy na rzecz walki z tym zjawiskiem. W pierwszej części podejmowane są złożone kwestie wykluczenia społecznego i oferowanego osobom wykluczonym wsparcia. W drugiej części znajdują się artykuły skupione wokół kwestii współpracy jako instrumentu walki z wykluczeniem społecznym.

TEORIA I PRAKTYKA PRZYGOTOWANIA NAUCZYCIELI EDUKACJI TECHNICZNO-INFORMATYCZNEJ

Elżbieta Sałata
wyd. I, 2013, B-5, stron 220 (monografia) cena 26,25 zł

Monografia składa się z sześciu rozdziałów. Omówiono główne kierunki edukacji w krajach Unii Europejskiej, a także współczesne orientacje, koncepcje i modele  edukacji nauczycielskiej w Polsce. Przedstawiono tematykę przygotowania nauczycieli techniki i informatyki. Wyniki badań własnych stanowią znaczną część opracowania. Prezentacji wyników dokonano w następujących zakresach: motywacja wyboru studiów, przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne, a także techniczne i informatyczne studentów ETI.

ASPIRACJE I PLANY ŻYCIOWE MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ MARGINALIZACJĄ SPOŁECZNĄ

Dorota Zbroszczyk
wyd. I, 2014, B-5, stron 250 (monografia) cena 29,40 zł

Monografia jest uzupełnieniem przez autorkę dotychczasowych badań prowadzonych w Polsce, mających na celu ciągłe pogłębianie znajomości złożonych problemów aspiracji i planów życiowych młodego pokolenia.  Zagadnienie planów życiowych nabiera również szczególnego znaczenia przede wszystkim ze względu na fakt, że są one czynnikami ukierunkowującymi na aktywność jednostki oraz nadają one sens życiu. W pedagogice pytania o plany życiowe młodzieży wynikają zarówno z celów poznawczych, jak i praktycznych. Są one związane z planowaniem i projektowaniem określonych zamierzeń. Przeprowadzone przez autorkę badania mają nie tylko walor opisowy, ale również zawierają pewne wnioski, co do dalszych działań wobec młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną.

CZAS WOLNY A NASILENIE I FORMY ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH MŁODZIEŻY GIMANZJALNEJ

Justyna Bojanowicz
wyd. I, 2014, B-5, stron 174 (monografia) cena 28,35 zł

Monografia składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy jest poświęcony problematyce czasu wolnego. Przedstawiono w nim zagadnienia związane z definicją pojęcia oraz klasyfikacją jego funkcji. Scharakteryzowano formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Kolejny rozdział przedstawia charakterystykę zachowań agresywnych młodzieży, przedstawiając problematykę definicyjno-pojęciową oraz klasyfikacyjną. W rozdziale trzecim zaprezentowano metodologię badań własnych. Analizę badań oraz wnioski zawiera rozdział czwarty. W rozdziale piątym przedstawiono dyskusję wyników oraz tezy do praktyki pedagogicznej.

OBRAZ RODZINY W DOBIE ZMIAN SPOŁECZNYCH

Praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Nowak i Katarzyny Ziębakowskiej-Cecot
2016, wyd. I, B-5, str. 188  (monografia), cena 30,45 zł

W monografii zaprezentowano wpływ zachodzących przemian społecznych na dotychczasowe systemy wartości, relatywizowania norm dotyczących znaczenia i stabilności rodziny. Zwrócono uwagę, że współczesne społeczeństwo, na drodze do dochodzenia do ponowoczesności, kieruje się wartościami postmaterialistycznymi. Tym samym nowoczesną rodzinę cechują procesy: dyferencjacji społecznej, detradycjonalizacji, deinstytunalizacji, pluralizm kulturowy i strukturalny indywidualizm. Tworzący się model „postrodzinnej rodziny” cechuje fraternizacja, poprzez co staje się ona grupą „korporacyjną”, koleżeńską, o nietrwałych i niezobowiązujących relacjach międzyosobowych, opartą na relatywizacji tradycyjnych wartości, indywidualizmie i wieloopcyjności w podejmowanych wyborach.

INTERNET W SZKOLE W ŚWIETLE BADAŃ GIMNAZJÓW REGIONU RADOMSKIEGO
Maria Raczyńska
2005, wyd. I, B-5, str. 192   (monografia), cena 15,75 zł
 
Monografia odpowiada na następujące pytania: czy Internet może być uzupełnieniem tradycyjnego podręcznika szkolnego? Czy szkoły powinny inwestować czas i pieniądze w dostęp do Internetu? W jaki sposób i gdzie wykorzystywać Internet? Jak praktycznie wykorzystywać potencjał Internetu na lekcjach w szkole?
KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI DO FUNKCJONOWANIA W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI EDDUKACYJNEJ
Pod redakcją Elżbiety Sałaty i Justyny Bojanowicz
2017, wyd. I, stron 276, B-5, cena 31,50 zł (monografia)
 
Monografia zawiera rozważania i refleksje dotyczące kształcenia nauczycieli dla potrzeb współczesnej szkoły oraz opis kompetencji nauczycieli i ich roli w trudnych sytuacjach życiowych wychowanków. Publikacja podzielona jest na cztery części: 1. Kształcenie dla potrzeb współczesnej szkoły i realizacji zadań zawodowych. 2. Kompetencje nauczycieli w zmieniającej się rzeczywistości. 3. Rola nauczycieli w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu oraz realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych. 4. Technologia informacyjna we wspomaganiu procesu dydaktycznego.

REALIZACJA CELÓW OSOBISTYCH W OBSZARZE PRACY I RODZINY U PRZEDSIĘBIORCÓW

Kinga Łagowska

2018, Wyd. I, str. 116, B5, cena 23,10 zł

Publikacja koncentruje się na związkach konfliktu i facylitacji z realizacją celów osobistych, czyli dotyczących zarówno pracy, jak i życia rodzinnego w grupie przedsiębiorców. Zarówno utrudniające, jak i facylitujące działanie jednej sfery na drugą, może łączyć się w odmienny sposób z realizacją celów. Interesujące jest to, czy oba rodzaje konfliktu w kierunku praca-rodzina i rodzina-praca są powiązane z niską realizacją celów.

PRZEMIANY, BEZPIECZEŃSTWO I ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNEJ RODZINY

Mikołaj Olszewski, Dorota Zbroszczyk

2018, wyd. I, str. 182, 26,25 zł  (monografia)

Monografia jest próbą oceny poczucia jakości życia i wsparcia osób starszych przebywających w domu rodzinnym. Pierwszy rozdział pracy poświęcony jest środowiskowym i systemowym uwarunkowaniom funkcjonowania jednostki oraz rodziny w obecnej rzeczywistości, drugi omawia przemiany i zagrożenia współczesnej rodziny a trzeci ukazuje instytucjonalny i społeczny wymiar wsparcia rodzin z osobą z osobą z niepełno sprawnościami.

ZMIANY PRACY I USTAWICZNEJ EDUKACJI ZAWODOWEJ
Dagmara Kowalik
 
2020, wyd. I, stron 306 (monografia), cena 31,50 zł
 
W monografii przedstawiono zagadnienia aktualizacji, modernizacji ustawicznej edukacji zawodowej na przykładzie przemysłu mody. Podjęto zintegrowane badania równoległe środowiska i treści pracy oraz treści kształcenia zawodowego z zadaniem zbudowania modelu elastycznego, mobilnego systemu ustawicznej edukacji zawodowej kompatybilnego z potrzebami rynku pracy, na podstawie współczesnych osiągnięć nauk pedagogicznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE W KSZTAŁCENIU AKADEMICKIM. PROPOZYCJE SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ

Justyna Bojanowicz

wyd. I, str. 226  (monografia)

W niniejszym opracowaniu podjęty został z jednej strony temat rangi kompetencji społecznych w życiu człowieka oraz potrzeby ich kształtowania, z drugiej strony zwrócono uwagę na pozorność podejmowanych działań w tym zakresie charakterystyczną dla środowisk różnych szczebli edukacji. Zaprezentowane dane są niepokojące, bowiem efektywność w zawodzie pedagoga jest związana ze skutecznością interpersonalną, dlatego wysokie kompetencje społeczne wśród osób wybierających ten zawód są szczególnie istotne. Pedagog jest modelem dla podopiecznych, dlatego ważne jest, aby jego kompetencje społeczne charakteryzował poziom wysoki.

EDUKACJA W DOBIE PANDEMII

Pod redakcją Elżbiety Sałaty i Justyny Bojanowicz

wyd. I (2022), str. 206   (monografia)

Celem opracowania niniejszej monografii była próba analizy najważniejszych problemów, z którymi borykali się zarówno nauczyciele, uczniowie, jak i dyrektorzy szkół w związku z pandemią COVID-19.  Publikacja zawiera dyskusję teoretyków i praktyków na temat wyzwań stojących przed nauczycielami, uczniami, dyrektorami szkół oraz innymi osobami w przestrzeni edukacyjnej. Autorzy tekstów wykorzystali wiedzę naukową, światowe i krajowe raporty a także własne przemyślenia i doświadczenia w zakresie zachowań kryzysowych, z którymi wiąże się pandemia. W publikacji poruszono trzy grupy tematów. Pierwsza dotyczy dylematów nauczania zdalnego z perspektywy nauczycieli, uczniów oraz studentów, poziomu kompetencji informatycznych nauczycieli czy znajomości narzędzi wykorzystywanych w pracy zdalnej. Drugi obszar zagadnień wiąże się z poszukiwaniem nowej wizji edukacji zdalnej – poszukiwanie nowej roli dyrektorów szkół, którzy powinni być bardziej menadżerami czy przywódcami. Ostatni, trzeci obszar opisanych zagadnień to przykłady rozwiązań, które można zastosować w nauczaniu z wykorzystaniem technologii informacyjnych.

pod red. naukową Anny Zamkowskiej i Katarzyny Ziębakowskiej-Cecot

Monografia (2022), B5, 160 stron, 24,15  zł

W proponowanej czytelnikowi publikacji zwrócono szczególną uwagę na przeobrażenia  społeczeństwa  informacyjnego wywołane pandemią  koronawirusa SARS-CoV-2. Jej  nieoczekiwany wybuch był zaskoczeniem dla wielu instytucji, rodzin, uczniów i dzieci przedszkolnych. Zrodził szereg konsekwencji, które z perspektywy minionego czasu mają szeroki i różnorodny wpływ na obecną rzeczywistość społeczną i edukacyjną. W literaturze powstałej od tego okresu zwraca się szczególną uwagę na skutki edukacyjne, w tym korzystne, takie jak podniesienie kompetencji informatycznych i samodzielności uczniów,  jak i niekorzystne takie jak obniżenie motywacji i poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów. Szczególnie dotkliwe są jednak skutki emocjonalno-społeczne w postaci negatywnych stanów emocjonalnych takich jak  poczucie niepewności, zagrożenia i obawy wobec nowej, nieznanej dotąd na tak szeroką skalę sytuacji, a także społecznych takich jak społeczna izolacja, dystans, poczucie osamotnienia, rozluźnienie więzi społecznych, a niekiedy nawet obawa przed bezpośredni kontaktem.   

 WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DLA MŁODZIEŻY.
WYBRANE PROBLEMY

pod red. Doroty Zbroszczyk

2017, wyd. I, format B5, stron 184

 Głównym celem publikacji jest  próba wyjścia poza dotychczasowe schematy, próba spojrzenia na bezpieczeństwo młodzieży w sposób interdyscyplinarny przez pryzmat personalnej przestrzeni bezpieczeństwa, ale z wyraźnym zaakcentowaniem społecznych konsekwencji zagrożeń nie tylko dla samej młodzieży, ale i dla całego społeczeństwa

WIELKA OTWARTA KUCHNIA.
WARSZAWSKI TARG ŚNIADANIOWY JAKO PRZYKŁAD RUCHÓW MIEJSKICH.
Badania etnograficzne

Marcin Szostakowski

2022, wyd.1, B-5, stron 208 (monografia)

 

Problematyka poruszana w przedstawianej monografii wpisuje się w aktualną
i wzmożoną debatę związaną z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego oraz zmianami, jakie zachodzą w przestrzeni miasta. Opisany przez autora Targ Śniadaniowy (na warszawskim Żoliborzu), jest zjawiskiem kulturowo-edukacyjnym związanym z nowymi ruchami miejskimi. Stanowi specjalną przestrzeń doświadczania wspólnoty i obywatelskości. Jest miejscem promującym kulturę slow food oraz wzmacniania więzi społecznych. Targ Śniadaniowy jest inicjatywą obywatelską, w której łączą się elementy kulinarno-gastronomiczne
z perspektywami społeczno-edukacyjnymi. Autor w monografii pokazuje, jak mieszkańcy organizując się w przestrzeni miejskiej, tworzą wspólnotę bywalców Targu, przez co stają się aktywnymi obywatelami miasta. Łączy ich kultura stołu – specyficzne połączenie wymiarów kulinarnych z nowymi wyzwaniami budowania wspólnoty. W książce tej pokazano, że jedzenie to nie tylko sposób zaspakajania głodu oraz zachowania promujące zdrowy tryb życia. Coraz częściej jedzenie staje się jednym z elementów stylu życia budującym kulturę codzienności skoncentrowanej wokół stołu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close