Wydawnictwo

CZYTANIE POZYTYWISTÓW

Dariusz Trześniowski

2020, wyd. I, stron 162  (monografia), cena 26,25 zł

„Monografia to zbiór odkrywczych rozpraw zrodzonych z lektury twórców epoki pozytywizmu (B. Prusa, H. Sienkiewicza i A. Świętochowskiego). Jest to badawcza przygoda, która pozwala dostrzec w dziełach tych twórców to, co dotąd było niedostrzeżone lub skryte w cieniu upowszechnionych sądów naukowych, czy ocen krytycznych”. (z recenzji prof. Ireneusza Gielaty).

 

JĘZYK NA ROZDROŻU

red. Anna Stachurska, Dariusz Trześniowski

2020 wyd.I, stron 148   (monografia), cena 21 zł

Przedmiotem obserwacji naukowej tekstów zebranych w tym tomie jest współczesny język i jego przemiany, jest literatura i jej poszukiwania nowych środków wyrazu. Jest także perspektywa kulturowa, jaka wyłania się z tych poszukiwań i przemian. Zestawienie kilku kręgów językowych – angielskiego, niemieckiego, polskiego a także kaszubskiego pozwala na ogląd komparatystyczny , dookreślenie wspólnego paradygmatu doświadczeń.

STANISŁAW BRZOZOWSKI. POWROTY. w: Radomskie Monografie Filologiczne Nr 1/2/2013

Praca zbiorowa pod redakcją Dariusza Trześniowskiego
2013, wyd. I, stron 272, B-5, 31,50 zł
 
W roku 2011 minęło sto lat od śmierci Stanisława Brzozowskiego. To jeden z najciekawszych
Polskich myślicieli XX wieku. Jego dorobek jest imponujący. Trudno jednak jego twórczość literacką przypisać do któregokolwiek z prądów artystycznych epoki, choć nie sposób wyobrazić sobie powieść młodopolską bez jego dzieł. Tom studiów Stanisław Brzozowski. Powroty przynosi spotkanie różnych postaw badawczych i perspektyw lektury. Brzozowski czytany wciąż na nowo okazuje się twórcą aktualnym, który spaja nowoczesność, który jest inspirujący poznawczo, budzi autentyczne czytelnicze emocje.

POWIEŚĆ WIKTORIAŃSKA I JEJ DWUDZIESTOWIECZNE ŻYCIE

Agata Buda
wyd. I, 2014, B-5, stron 204 (monografia) cena 31,5 zł

Monografia Agaty Budy jest ambitną i dobrze przeprowadzoną rozprawą naukową na temat dwóch ważnych okresów w historii literatury angielskiej: wiktorianizmu wraz z jego nadzwyczajną “produkcją” powieści, z których większość weszła do kanonu literatury światowej i postmodernizmu, odwołującego się w sposób polemiczny i niejednokrotnie przewrotny do tradycji. Spośród licznych i wartościowych powieści XIX-wiecznych autorka wybrała jako przedmiot szczegółowej analizy Ciężkie czasy Karola Dickensa oraz Młyn nad Flossą George Eliot. Najcenniejszą kwestią autorskiego ujęcia jest zestawienie obydwu powieści ze współczesną prozą, która traktuje o tych samych zagadnieniach, oglądanych z innej, (po)nowoczesnej perspektywy. Książka Agaty Budy jest ważkim opracowaniem adresowanym nie tylko do anglistów czy miłośników prozy anglojęzycznej. Autorka konfrontuje swoje wnioski płynące z analiz z najwybitniejszą polską powieścią XIX wieku – Lalką Bolesława Prusa. Opracowanie to jest zatem przykładem naukowo owocnej komparatystyki, która zestawia na intertekstualnej płaszczyźnie tradycję i nowoczesność, literaturę angielską i polską.

GOMBROWICZ Z PRZODU I Z TYŁU

Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Ćwiklińskiego, Anny Spólnej i Dominiki Świtkowskiej
2015, wyd. I, stron 466, B-5, cena 31,50 zł (monografia)
 
Monografia stanowi pokłosie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Gombrowicz z przodu i z tyłu”. Jej organizatorami były: Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UTH Radom i Muzeum Witolda Gombrowicza, oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, przy współpracy Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu oraz wsparciu Miasta Radomia. W tomie opublikowano większość referatów wygłoszonych podczas sesji konferencyjnych. Zaprezentowano je w blokach poświęconych: 1. Translacji, recepcji oraz historii publikacji dzieł Witold Gombrowicza za granicą, 2. Problematyce intertekstualności dzieła Gombrowicza: 3. Refleksji badawczej uwzględniającej Kronos, 4. Problematyce cielesności, seksualności i tożsamości, 5. Kontekstom interpretacyjnym dzieła Witolda Gombrowicza; filozoficznym, religijnym, muzycznym, jego aspektowi fonicznemu, 6. Refleksji badawczej poświęconej Ferdydurke.

RADOMSKIE STUDIA FILOLOGICZNE Nr 2/3/2015

Praca zbiorowa pod redakcją Agaty Budy i Anny Stachurskiej

B-5, 2015, str. 202 (czasopismo naukowe) cena 31,50 zł

Radomskie Studia Filologiczne to czasopismo naukowe będące wizytówką badań filologów z Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. W drugim numerze swoje teksty zamieścili badacze literatury: polskiej, angielskiej (anglojęzycznej), niemieckiej (niemieckojęzycznej), a także językoznawcy. Autorzy zamieszczonych w tym tomie tekstów są przedstawicielami z ośrodków naukowych ze Słowacji, Ukrainy, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

RADOMSKIE STUDIA FILOLOGICZNE Nr 1/2014

Praca zbiorowa pod redakcją Agaty Budy i Anny Stachurskiej

B-5, 2015, str. 96 (czasopismo naukowe) cena 31,50 zł

 Pierwszy numer Radomskich Studiów Filologicznych jest czasopismem naukowym będącym wizytówką badań filologów z Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

RADOMSKIE STUDIA FILOLOGICZNE Nr 1/4/2016

Praca zbiorowa pod redakcją Agaty Budy i Anny Stachurskiej

2016, wyd. I, B-5, str. 136  (czasopismo naukowe)  cena 21 zł

W kolejnym numerze Radomskich Studiów Filologicznych w dwóch działach tematycznych: Literaturoznawstwie i Językoznawstwie swoje teksty zamieścili badacze literatury: polskiej, angielskiej (anglojęzycznej), niemieckiej (niemieckojęzycznej), a także językoznawcy.

KAZIMIERZ PUŁSAKI I JEGO CZASY W HISTORII, LITERATURZE, KULTURZE
W 270 ROCZNICĘ URODZIN
Pod redakcją Dariusza Kupisza i Andrzeja Pytlaka
2016, wyd. I, stron 256 (monografia), cena 31,50 zł
 
Publikacja honoruje 270 rocznicę urodzin Kazimierza Pułaskiego. Na monografię składają się artykuły przygotowane przez badaczy z Polski i USA. Są tam rozprawy związane z historią, spośród których trzy poświęcono działalności wojskowej Pułaskiego zarówno w Polsce, jak i w Ameryce. Kolejne artykuły poruszają problematykę związaną z wizerunkiem i mitem bohatera dwóch narodów w dziełach literackich i innych tekstach kultury. Monografię wieńczy artykuł poświęcony obiektom upamiętniającym Pułaskiego w USA.
RADOMSKIE STUDIA FILOLOGICZNE NR 1/5/2017
Redakcja naukowa Grzegorz Majkowski
2017, wyd. I, stron 230, (czasopismo), cena 31,50 zł
 
Kolejny numer czasopisma w dziale Z zagadnień językoznawstwa zawiera m.in. analizę języka propagandy hitlerowskiej z lat 1939-1945. Dział Język w edukacji otwiera artykuł, który podejmuje zagadnienia nauczania języka migowego osób słyszących i przybliża różnice między Polskim Językiem Migowym a Systemem Językowo-Migowym. Kolejne prace dotyczą skutecznego nauczania języka angielskiego jako obcego. W dziale Komunikacja międzykulturowa w jednym z artykułów przedstawiono rozwój kompetencji kluczowych w komunikacji międzykulturowej jako integralnej części tworzenia tożsamości kulturowej. W części Z zagadnień literaturoznawstwa zamieszczono prace dotyczące analiz i interpretacji twórczości Marcina Świetlickiego, Marcina Sendeckiego, Jacka Podsiadły. W dziale znalazły się także dwa teksty ukazujące społeczne zaangażowanie literatury. Jeden z artykułów poświęcony jest wpływowi ideologii narodowego socjalizmu w Niemczech w latach 1939-1945 na literaturę i kulturę katolickich Łużyczan zamieszkujących Górne Łużyce.
RADOMSKIE STUDIA FILOLOGICZNE NR 1(8)2019
Pod redakcją Anny Stachurskiej i Agaty Budy
 
2019, wyd. I, str. 192 (czasopismo) cena 21 zł
 
Kolejny numer czasopisma zawiera artykuły naukowe z językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.

JĘZYK NA ROZDROŻU.W STRONĘ NOWOCZESNOŚCI

Pod red. Anny Stachurskiej i Dariusza Trześniowskiego

2021, wyd. I, str.152  (monografia), 22,05 zł

Język na rozdrożu. W stronę nowoczesności jest kontynuacją publikacji ogłoszonej drukiem w 2020 roku. Uznaliśmy, że formuła opisywania rzeczywistości, egzystencjalnej kondycji człowieka, świata kultury poprzez język/języki jest na tyle nośna, że warto pójść dalej w tym naukowym kierunku. Badacze, których teksty zamieszczamy w tomie, podejmują różne wątki, mające wszakże ten sam mianownik. Zawsze zasadniczym tematem są tu zmieniające się w czasie reguły językowego opisu świata.

IWASZKIEWICZ W PODRÓŻY

 Pod red. Ewy Kołodziejczyk i Anny Spólnej

2013, wyd. I., str. 202 (monografia), 31,50 zł

Publikacja nawiązuje do wielu zagadnień: zaangażowania Iwaszkiewicza w politykę i jego skłonności do reinterpretacji polskiej historii, poglądów estetycznych i pasji muzycznej pisarza, stosunku do ówczesnych odkryć naukowych, wreszcie – zasadniczej różnicy pomiędzy optymistyczną i mroczną interpretacją jego ostatnich wierszy.

W tomie przyjęty został podział na dwie części. Pierwsza zawiera artykuły podejmujące zagadnienie relacji twórczości Iwaszkiewicza wobec transcendencji i natury. W części drugiej znajdują się teksty koncentrujące się wokół dialogu pisarza z kulturą i tradycją.

KRYTYCZNIE. LITERACKO. SZKICE O LITERATURZE Z LAT 2010 – 2021

Anna Spólna

wyd. I, str. 318  (monografia)

Na książkę składają się teksty krytycznoliterackie z lat 2010–2021, powstałe we współpracy z:„Miesięcznikiem Prowincjonalnym”, „Twórczością”, „Tekstualiami”, „Odrą”, „Akcentem”, „Frazą”, Instytutem Książki, portalami internetowymi poświęconymi kulturze. Krytyczne omówienia nowości wydawniczych autorka traktuje jako szkołę uważnego czytania tekstów niełatwych, kontrowersyjnych, nierzadko opierających się lekturze. Pozwalają one pokazać rzeczywistość literacką „na gorąco”, jako zbiór zdarzeń artystycznych wzajemnie się oświetlających: wydobywać znaczące debiuty oraz wskazywać na ewolucję twórczą wybranych pisarzy.  

            Zbiór recenzji, szkiców i esejów krytycznych podzielony został na trzy części: pierwsza dotyczy poezji, druga prozy, trzecia – zatytułowana Przez teksty, przez pamięć –  gromadzi artykuły przekrojowe oraz krótkie pożegnania odchodzących twórców. Autorka wiernie towarzyszy niektórym twórcom (m.in. Jacek Podsiadło, Piotr Gajda, Michał Sobol, Paweł Podlipniak, Grzegorz Kwiatkowski, Joanna Bator, Ziemowit Szczerek), co umożliwia ukazanie ewolucji ich pisarstwa na przestrzeni ostatnich lat. Szukając obiektywnych kryteriów oceny, nie unika ostrych sądów, choć najbliższa jest jej idea empatycznego close reading. 

Osadzenie analiz w teoretycznoliterackich koncepcjach (autobiografizmu, intertekstualności, dekonstrukcjonizmu, geopoetyki) pozwala włączyć interpretowane tomy w szersze  spektrum zjawisk kształtujących kulturę początku XXI wieku. Autorkę interesuje zwłaszcza literatura najnowsza w kontekście tradycji literackiej i twórczość pisarzy „małych ojczyzn”. Tak zaprojektowana całość stanowi subiektywny, lecz reprezentatywny przewodnik po wyrazistych zjawiskach polskiej literatury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem minionej dekady

Po błyskotliwej monografii „Dialogi z Mickiewiczem…(2017) to kolejna warta polecenia publikacja.

NA POGRANICZU KULTUR T.1

Pod redakcją Agaty Budy

 wyd.I, str. 200  (monografia)

Na pograniczu kultur to tom skupiający różnorodne wyniki badań, zarówno językoznawczych, literaturoznawczych jak i kulturoznawczych. Cechą wspólną tychże obserwacji naukowych jest obecne nieprzerwanie przenikanie się kultur w szerokim tego słowa znaczeniu. Mamy więc podróż kulturową do starożytności poprzez jej recepcję w dziewiętnastowiecznej powieści brytyjskiej, analizę dzieła Badania terenowe nad ukraińskim seksem w kontekście postkolonialnym, hybrydyzację gatunkową we współczesnych badaniach literackich, w tym biofikcję. Analizie poddane są także dzieła literackie obszaru niemieckojęzycznego z ich referencją do innych kultur europejskich. Przedstawienie spotkania Stanisława Brzozowskiego z twórczością i myślą kardynała Johna Henry’ego Newmana jest kolejnym aspektem dociekań naukowych w niniejszej publikacji. Pogranicze to nie ograniczenie, ale otwarcie na inność, różnorodność i na przenikanie się tego co nas wyróżnia, ale i łączy.

NA POGRANICZU KULTUR T. 2

Pod red. Ewy Klęczaj-Siary i Iwony Zamkowskiej

2021, wyd. I, format B5, stron 114

Na pograniczu kultur 2, podobnie jak tom 1, stanowi zbiór wyników badań obejmujący kilka dziedzin. Tym razem są to kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, językoznawstwo i metodyka nauczania języków obcych. Wspólnym mianownikiem dociekań naukowych jest eklektyczne podeście do tematu. Przenikanie kulturowe obecne jest w badaniach na temat dziedzictwa artystycznego ilustracji kolażowych Bryana Colliera, w których łączą się elementy kultury czarnoskórych, rdzennych Amerykanów, różnych pokoleń i sfer życia.

NA POGRANICZU KULTUR T.3

 Redakcja naukowa Agata Buda

2022, wyd.1, B-5, stron 138 (monografia)

 

Na pograniczu kultur, tom 3 to kolejna publikacja skupiająca wyniki badań językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych w kontekście przenikania się kultur. Tom otwiera analiza interdyskursywności i intermedialności w twórczości Oscara Wilde’a i Michela Fabera, czyli jednocześnie porównanie tego połączenia z perspektywy czasów wiktoriańskich i postmodernistycznych. Ciekawym elementem publikacji jest aspekt społeczny. Jest on ukazany na przykładzie życia kobiety syryjskiej, funkcjonującej na pograniczu kultury arabskiej i niemieckiej. To zestawienie dwóch kultur jest wzbogacone o podkreślenie istotnej roli religii w kształtowaniu tożsamości kobiety. Podobną tematykę porusza opracowanie dotyczące tłumaczenia literackiego zbioru opowiadań Helgi Hirsch – jest to ukazanie wspólnych losów mieszkańców pogranicza, reprezentujących odmienne kultury (Polacy, Niemcy i Żydzi), ale niedających się zamknąć w utartych schematach tzw. tożsamości narodowej.

OBRAZ I SŁOWO.

INTERFERENCJE LITERATURY, JĘZYKA I MEDIÓW

 Redakcja naukowa Dariusz Trześniowski

2023, wyd.1, B-5, stron 144 (monografia)

 

Monografia pt. Obraz i słowo. Interferencje literatury języka i mediów to wynik prac badawczych uczonych z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i nauki o mediach. Autorzy poszczególnych rozdziałów prowadzili badania na podstawie tekstów źródłowych z dalszej i bliższej przeszłości oraz obserwacji współczesnego życia mediów. Podejmują dyskusje na temat wydarzeń z dawnych lat, ale też reagują na wydarzenia i zagrożenia czasów współczesnych.

O AKSJOLOGII DZIECIĘCEJ.

SZKICE LINGWISTYCZNE

 Adrian Szary

2023, wyd.1, B-5, stron 98 (monografia)

 

O aksjologii dziecięcej. Szkice lingwistyczne to książka, która zawiera wybór artykułów poświęconych literaturze dziecięcej. Pozycja ta może być szczególnie interesująca dla miłośników literatury dziecięcej, zwłaszcza twórczości Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i Leszka Kołakowskiego. Książka podzielona jest na 4 rozdziały, każdy opisujący inny aspekt literatury dziecięcej. Cześć pierwsza to przegląd historyczny gatunku bajki. Część druga jest poświęcona trylogii Jana Brzechwy o przygodach Pana Kleksa. W rozdziałach trzecim i czwartym autor odtwarza świat wartości w bajkach kolejno Juliana Tuwima i Leszka Kołakowskiego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close