Wydawnictwo

PRAWO SPÓŁDZIELCZE. WYBÓR ORZECZNICTWA. KOMENTARZ ORZECZNICZY.

Tomasz Dąbrowski

2020, wyd. I, stron 404  (monografia), 29,40 zł

Autor zaprezentował najbardziej, jego zdaniem, istotne wyroki Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych I wojewódzkich Sądów Administracyjnych z punktu widzenia wykładni przepisów prawa spółdzielczego. Przejrzysty dobór judykatów pozwala na ukazanie dominującej linii orzeczniczej w zakresie danego zagadnienia. Publikacja stanowi podręczny komentarz, który umożliwia szybkie zorientowanie się w najważniejszych rozstrzygnięciach sądowych, wyznaczających rozumienie poszczególnych przepisów przez naukę. 

TRANSFORMACJE PRAWA POLSKIEGO W DOBIE EPIDEMII COVID-19

Pod redakcją Przemysława Szustakiewicza i Mariusza Wieczorka

wyd. I, 2020, (monografia)

(nakład wyczerpany)

monografia prezentuje regulacje prawne powstałe w Polsce od marca 2020 r. a dotyczące bezpośrednio dostosowywania prawa do sytuacji pandemicznej. Prezentowana publikacja, w której powstaniu uczestniczyli przedstawiciele nauk prawnych aż siedmiu szkół wyższych, jest próbą oddania stanu polskiego prawa w sytuacjach nadzwyczajnych i szczególnych w warunkach jednoczesnego ograniczania praworządności.

KORUPCJA I MECHANIZMY JEJ ZWALCZANIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Katarzyna Głąbicka-Auleytner, Wacław Strybulewicz

2020. wyd. I, str. 208 (monografia) cena 33,60 zł

Tematyka monografii obejmuje analizę zjawiska i przestępstwa korupcji a także wszelkich uwarunkowań instytucjonalnych zmierzających do ograniczenia lub eliminacji tego zjawiska poprzez instrumenty prawne, organizacyjne i finansowe uchwalane na szczeblu organizacji międzynarodowych (ONZ, Rada Europy i Unii Europejskiej) oraz przez systemy krajowe państw członkowskich UE. Wykazano zależność miedzy wszystkimi wyodrębnionymi czynnikami mającymi wpływ na przeciwdziałanie przestępstwu korupcji w UE. Wszystkie państwa świata w większym lub mniejszym stopniu są dotknięte korupcją. Rzutuje ona na dobre rządy, należyte zarządzanie środkami publicznymi i rynki konkurencyjne. Podważa zaufanie obywateli do instytucji i procesów demokratycznych.

WADY OŚWIADCZENIA WOLI WSPÓLNIKA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Mirosław Daniel Kopeć
 
2019 , wyd. I, str.102 (monografia) cena 22,05 zł
 
Podstawowym celem monografii jest próba odpowiedzi na pytanie, czy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunkach do spółki, w której jest wspólnikiem, może powoływać się na wady swoich oświadczeń woli. Wyroki Sądu Najwyższego zawierają na tyle ogólną tezę zakładającą taką możliwość, że potrzebne jest poświęcone temu zagadnieniu monograficzne opracowanie. Publikacja przedstawia skutki przyjęcia założenia, że wspólnik nie ma możliwości na powoływanie się na wady swoich oświadczeń woli złożonych wobec spółki oraz skutki przyjęcia stanowiska odmiennego.

ZŁOŻONOŚĆ MATERIALNEGO PRWA ADMINISTRACYJNEGO t. II

red. Joanna Smarż

2020, wyd. I., str. 94 (monografia), 21 zł
 
Monografia porusza szerokie spektrum zagadnień z zakresu materialnego prawa administracyjnego (m.in.: analiza zadań samorządu terytorialnego z zakresu ochrony zdrowia w Polsce; odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną działaniem władzy publicznej; pozycja ustawowa i zadania ministra kierującego działem administracji rządowej; problematyka sankcji w materialnym prawie administracyjnym; etyka urzędnicza.)

NIERUCHOMOŚCI – AKTUALNE PROBLEMY PRAWNE

Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Smarż
2016, wyd. I, stron 194 (monografia), cena 26,25 zł
 
Monografia jest pokłosiem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nieruchomości – aktualne problemy prawne”. Zawiera autorskie spojrzenie teoretyków i praktyków prawa na wybrane zagadnienia z zakresu nieruchomości, które ,oprócz analizy poszczególnych zagadnień stanowią próbę zdefiniowania wniosków de lege ferenda. Publikacja jest skierowana do szerokiego kręgu odbiorców, w tym prawników, administratywistów, budowlańców, praktyków, pracowników urzędów administracji rządowej, samorządowej, studentów prawa, administracji, gospodarki nieruchomościami, budownictwa oraz właścicieli nieruchomości.

EUROPEJSKI WYMIAR POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŚWIETLE DZIAŁALNOŚCI RADY EUROPY

Katarzyna Głąbicka-Auleytner

2019, wyd. I, stron 150, B-5, 29,40 zł (monografia)

Problematyka społeczna Rady Europy dotyczy aspektów związanych z poczuciem bezpieczeństwa prawnego i socjalnego, możliwościami rozwoju, samorealizacji, przestrzeganiem podstawowych praw i wartości człowieka.

Rada Europy tworzy prawne warunki dla rozwiązywania wspólnych problemów socjalnych i uruchamia doraźnie środki finansowe do rozwiązania lokalnych kwestii socjalnych. W ramach realizowanej polityki społecznej porządkuje ład w obszarze spójności społecznej, zabezpieczenia społecznego, praw socjalnych na rzecz rodziny (kobiet i dzieci) i migrantów. Promuje politykę zatrudnienia, politykę społeczną w miastach, ogłasza i realizuje programy na rzecz dzieci oraz integracji osób niepełnosprawnych.

PRAWA CZŁOWIEKA W CZASACH PANDEMII COVID-19

Grzegorz Zieliński

 2021, wyd. I., str. 146  (monografia),  26,25 zł

Monografia jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy prowadząc walkę z epidemią polskie władze nie ograniczały zbytnio praw i wolności obywatelskich, a także, czy ingerencja ustawodawcy zawsze przestrzegała określoną w Konstytucji zasadę proporcjonalności? Niniejsze opracowanie przedstawia wprowadzone ograniczenia w kontekście pięciu praw człowieka, stanowiąc udokumentowanie możliwych naruszeń ze strony państwa. Publikacja jest również próbą sformułowania rekomendacji na przyszłość, które mogą być dla przedstawicieli organów władzy publicznej swego rodzaju drogowskazem w kolejnych miesiącach walki z pandemią.

PRAWDA W PROCESIE CYWILNYM. Quid est veritas?

Pod redakcją Moniki Strus-Wołos i Mariusza Wieczorka

wyd. I, 2021, str. 274 (monografia)

Struktura monografii podporządkowana jest konstatacji, że prawda jest wartością daleko wykraczającą poza proces, a nawet postępowanie cywilne. Dlatego też książka rozpoczyna się od przedstawienia konstytucyjnego        i aksjologicznego wymiaru prawdy, jako że nie sposób roztrząsać szczegółowych przepisów formalnego prawa cywilnego w oderwaniu od zagwarantowanych konstytucyjnie praw i wolności. W dalszej części podjęte zostały prawne aspekty prawdy w kontekście wybranych zasad postępowania cywilnego, mających znaczenie uniwersalne dla wszystkich rodzajów postępowania, a następnie wybrane regulacje szczegółowe pozostające       w funkcjonalnym związku z ustalaniem prawdy w postępowaniu cywilnym.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA PRAWNIKÓW I NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Pod redakcją Mariusza Wieczorka, Joanny Smarż i Sławomira Patyry

2022, wyd. I, str. 216   (monografia)

 

Monografia jest pokłosiem III Radomskich Spotkań Prawników, czyli ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się 21 października 2022 roku. Jej organizatorami były: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu, Izba Adwokacka w Radomiu. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA – Oddział w Radomiu.

Zawarte w niej opracowania dotyczą zagadnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej, którą objęci są między innymi prawnicy i nauczyciele akademiccy. Od kilku lat jest to przedmiotem szczególnego zainteresowania społecznego. Stało się tak przede wszystkim za sprawą zmiany modelu instytucjonalnego odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów oraz wejścia w życie przepisów określających nowe rodzaje przewinień dyscyplinarnych.

        Ważnym i aktualnym przedmiotem naukowego dyskursu badawczego jest również odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich, tak w zakresie znamion przedmiotowych, jak i zakresu podmiotowego. Istotnym czynnikiem wpływającym na objęcie ramami tej monografii nauczycieli akademickich jest zagadnienie tzw. pakietu wolności akademickiej, czyli wprowadzenia swoistego kontratypu, wyłączającego odpowiedzialność dyscyplinarną za określone expressis verbis działania.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close